2021. január 25. Címlapra!
[Regisztráció]  [Profil szerkesztése]  [Beállítások szerkesztése]  [Keresés]
[Magánüzenetek]  [Felhasználók listája [Bejelentkezés]
MagyarOnline.net Fórumok >> A Magyar Világkapcsolat >> Hablay, választás
Új topik indítása   Üzenet küldése
 OMGI  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-02-06 20:05   
A nyomtatványt próbáljátok meg letölteni, mert csak azon érvényes a bejelentés. FONTOS

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-02-06 18:27   
OMGI forumtarsunk kuldte

DOKUMENTUM - Tájékoztató a választójogosultak köréről és a külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel szabályairól, a határidőkről és a jogorvoslati lehetőségekről


Az országgyűlési képviselők megválasztásának szabályait az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény szabályozzák. Az általános országgyűlési választások során első alkalommal gyakorolhatják választójogukat a választópolgárok külföldön, a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain.

A szavazás ideje

Az országgyűlési képviselők 2006. évi általános választásának első fordulója a magyarországi szavazókörökben 2006. április 9-én, második fordulója 2006. április 23-án kerül lebonyolításra.

A külképviseleteken a választás első fordulója a magyarországi szavazás napját megelőző 7. napon, azaz 2006. április 2-án kerül megtartásra. Ettől eltérnek az amerikai kontinensen található külképviseletek, melyek esetében a szavazást a magyarországi szavazást megelőző 8. napon, azaz 2006. április 1-én kell megtartani.

A választás második fordulója a külképviseleteken a magyarországi szavazás napján, tehát 2006. április 23-án történik.

Az amerikai kontinensen található képviseleteken ekkor is egy nappal korábban szavazhatnak a választópolgárok, tehát 2006. április 22-én.

Ki szavazhat a külképviseleten?

Az a nagykorú, a Magyar Köztársaságban bejelentett lakóhellyel rendelkező, a magyarországi lakóhelye szerinti választói névjegyzéken szereplő magyar állampolgár szavazhat, aki a szavazás időpontjában külföldön tartózkodik. Ezen túlmenően a külképviseleten való szavazás feltétele, hogy a lakóhely szerinti jegyző a választópolgárt – kérésére – a külképviseleti névjegyzékre felvegye.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a választójogosultságot az érvényes magyar útlevél, személyi igazolvány, magyarországi ingatlantulajdon, illetőleg a bejelentett (ideiglenes) tartózkodási hely önmagában nem alapozza meg, annak Alkotmány szerinti feltétele, hogy olyan lakóhelye legyen Magyarországon, ahol életvitelszerűen tartózkodik.

Hogyan lehet kérni a külképviseleti névjegyzékre való felvételt?

A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a magyarországi lakóhely szerinti helyi választási iroda vezetőjéhez (a települési jegyzőhöz) személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton ajánlott levélben kell eljuttatni.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a választópolgár a választás melyik fordulójában kíván a külképviseleten szavazni. Annak a választópolgárnak, aki a választás mindkét fordulóján külföldön kíván szavazni, nem kell az egyes fordulókra külön-külön nyomtatványt kitöltenie, hanem egy nyomtatványon is jelezheti szavazási szándékát.

A nyomtatvány beszerezhető a külképviseleteken és a választási irodákban, továbbá letölthető a www.valasztas.hu internetes címen.

Amennyiben a választópolgár a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be, a meghatalmazás akkor fogadható el, ha a választópolgár a meghatalmazást sajátkezűleg írta és aláírta; vagy két tanú a meghatalmazáson aláírásával igazolja, hogy a választópolgár a nem általa írt meghatalmazást előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; ez esetben a meghatalmazáson a tanúk olvasható nevét és lakóhelyét is fel kell tüntetni. A meghatalmazásnak tartalmazni kell azt a tényt, hogy az a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem benyújtására vonatkozik.

Meddig kell a kérelmet benyújtani?

A kérelem benyújtásának határideje – bármelyik fordulóban akar a választópolgár külföldön szavazni – egységes, azaz a kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2006. március 17-én 16.00 óráig kell benyújtani a választópolgár lakóhelye szerinti jegyzőhöz. Ajánlott levél esetében a levélnek szintén eddig az időpontig kell megérkeznie. Ezen határidő jogvesztő, ezért javasoljuk, hogy az ajánlott levél a helyi postai viszonyok figyelembevételével, kellő időben kerüljön feladásra.

A kérelem elbírálása

Ha a kérelem teljesítésének nincsen akadálya, a jegyző a választópolgárt haladéktalanul felveszi a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti választói névjegyzékből.

A jegyző a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmező nem rendelkezik választójoggal, vagy ha a megadott adatok hiányosak. A kérelem akkor is elutasításra kerül, ha a választópolgár nem jelöli meg, hogy a választás melyik fordulójában kíván a külképviseleten szavazni.

A jegyző a külképviseleti névjegyzékbe való felvételről, illetőleg a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem elutasításáról a kérelmezőt magyarországi lakcímén, vagy a kérelmező által megadott külföldi címen közvetlenül, postai úton, haladéktalanul értesíti.

A külképviseleti névjegyzékbe vétel elutasításával kapcsolatos jogorvoslat
A jegyző döntésével szemben a választópolgár az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül a döntést hozó jegyzőhöz kifogást nyújthat be. A kifogásról a jegyző legkésőbb a beérkezést követő napon dönt.

Ha a helyi választási iroda vezetője a kifogásnak nem ad helyt, a kifogást legkésőbb a beérkezését követő napon megküldi a helyi bíróságnak, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező. A bíróság a kifogásról a beérkezését követő három napon belül dönt. Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a névjegyzék, illetőleg a külképviseleti névjegyzék módosítását, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A bíróság döntéséről haladéktalanul értesíti a választópolgárt.DOKUMENTUM


KÉRELEM A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNŐ
FELVÉTELHEZ

A kérelmező adatai
(1) Családi neve:
utóneve(i):
(2) Születési családi neve:
utóneve(i):
(3) Anyja születési családi neve:
utóneve(i):
(4) Születési idő: …………………. év …………………………………...…. hónap ………. nap
(5) Születési hely:
(6) Magyarországi lakcím:
postai irányítószám: ………………..
település: …………………………………………………………………….
közterület neve, jellege (út/utca/tér stb.), házszám, épület, lépcsőház, szint (fsz., emelet stb.), ajtó:

(7) Személyi azonosító:
(8) Külképviselet megnevezése, ahol a kérelmező választójogát gyakorolni kívánja az 1. fordulóban:
ország város
(9) Külképviselet megnevezése, ahol a kérelmező választójogát gyakorolni kívánja a 2. fordulóban:
ország város
(10) A kérelmező külföldi értesítési címe:

Meghatalmazott neve:


Születési helye, ideje: .............. , ....... év …………......….hónap ………. nap

Anyja neve:

Lakcíme:


Kelt: ……………. ,

.............................................
a választópolgár vagy a meghatalmazott aláírása
Kitöltési útmutató

A rovatokat a magyar ábécé nyomtatott nagy- és kisbetűivel kell kitölteni.

A 7. pontban – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 20/A. § (2) bekezdésének b) pontja alapján – fel kell tüntetni a választópolgár személyi azonosítóját. (ismertebb nevén: személyi szám)

A 8. pontban szereplő adatokat akkor kell kitölteni, ha a kérelmező a választás első fordulóján külképviseleten kíván szavazni. Azt az országot és várost kell megjelölni, ahol a külképviselet működik. Magyarország nagykövetségeinek és főkonzulátusainak jegyzéke megtalálható a www.valasztas.hu web oldalon vagy megtekinthető a polgármesteri hivatalokban.

A 9. pontban szereplő adatokat akkor kell kitölteni, ha a kérelmező a választás második fordulóján külképviseleten kíván szavazni. Azt az országot és várost kell megjelölni, ahol a külképviselet működik.

A 10. pontban szereplő adatokat csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmező a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a magyarországi lakcímére kéri.

A kérelmet a választópolgár vagy meghatalmazottja saját kezű aláírásával látja el.

Abban az esetben, ha a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a választópolgár meghatalmazott útján kéri, a kérelemhez csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (például két tanú aláírásával ellátott) meghatalmazást.

A kérelmet a választás első fordulóját (a magyarországi szavazás napját) megelőző 23. napig a kérelmező választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjéhez (jegyző) kell eljuttatni.
A kérelem benyújtható személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján.

A kérelem ajánlott levélben is benyújtható úgy, hogy az legkésőbb a választás első fordulóját (a magyarországi szavazás napját) megelőző 23. napig megérkezzen a helyi választási irodába.

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-02-05 17:26   
DOKUMENTUM - politikai partok:


Es egy kis politikai kitero - ugyan ez tilos, de a fenti ugyben technikai okok miatt tehetunk kiterot: a negy partnak Hablay szinten irt, ismertetve a helyzetet. Ez a negy part: MSZP, FIDESZ, SZDSZ, MDF

MSZP valasza:

Kedves Úram!

Nehéz kérdést tett fel, mert eddig nem voltunk túlzottan jártasak a kettős állampolgársággal rendelkezők szavazási kritériumaiban, de utánanézünk és tájékoztatni fogjuk Önt. Az MSZP határozottan azt szeretné, ha minden arra jogosult állampolgár élne szavazati jogával és részt venne minden szavazásban. Mivel Magyarország végrehajtotta az EU-s jogharmonizációt, nehezen hinnénk, hogy éppen ebben a kérdésben nem történtek volna meg a szükséges módosítások.

Az elektronikus és papíralapú szavazás lehetőségét már a Medgyessy kormány is szorgalmazta az EU képviselői választások előtt, az ellenzék azonban ezt mereven elutasította. Reméljük, hogy az idő múlásával és a korszerű technikák térhódításával ebben is konszenzusra juthatunk még a FIDESZ-szel is.

Üdvözlettel:
MSZP Info


Hablay valasza tartalmazta tobbek kozott Horvath Janos FIDESZ kepviselo parlamenti felszolalasat, es megegyszer konkretan rakerdezett az allasfoglalasukra, emlitett kezdemenyezesukre. A kapott valasz mar ennel rovidebb volt:


Egyet tehetünk: részletesen érdeklődünk a Külügyminisztériumnál.

Üdvözlettel:
MSZP Info


A FIDESZ, SZDSZ, MDF nem valaszoltak.


Ennyi.

Hunor

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-02-05 17:13   
DOKUMENTUM - parlamenti felszolalas:Dr. Horváth János napirend utáni felszólalása 2005. december 19.

A diaszpóra szavazatok erősíthetik Magyarországot

(1) Általános egyetértés létezik a tekintetben, hogy kívánatos lenne, ha a lehető legtöbb szavazati joggal rendelkező állampolgár venne részt a választásokban, így az országgyűlési képviselők megválasztásában 2006. tavaszán. Kívánatos, tehát, hogy a választásra jogosultak névjegyzékében szerepeljenek azok a magyar állampolgárok is, akik kettős állampolgárok és Magyarország határain kívül tartózkodnak.
(2) Ilyen eljárás van érvényben az Európai Unió és a világ számos országában is. Tehát nincs szükség bonyolult elméleti és gyakorlati vizsgálódásokra, hanem egyszerűen az EU országaiban kimunkált és megtapasztalt eljárást lehet alkalmazni Magyarország esetében is. Annál is inkább célszerű az európai országokban bevált eljárásoknak egy megszűrt és megfontolt változata mellett döntenünk, mert a jelenlegi magyar jogszabályok és alkalmazásuk lassíthatja a voksok leadását 2006. tavaszán. Esetleg még akadályozhatja is.
(3) A távoli szavazás nemzetközi gyakorlatából származó adatok hasznos eligazítással szolgálnak. A külföldi magyaroktól érkezett visszajelzések alapján a legtöbb problémát az jelenti, hogy azért nem tudtak szavazni a kettős állampolgárok külföldi lakóhelyük közelében, mert nem volt bejelentett magyarországi lakcímük. Érdemes tehát átgondolni, hogy a kettős állampolgárság esetében történő külföldi szavazásnak feltétele legyen-e a lakóhely szerinti megkülönböztetés. A külföldi példák azt mutatják, hogy számos ország gyakorlatában a külföldön történő szavazásnak egyáltalán nem alapfeltétele az anyaországi bejelentett lakcím. Svédországban az is elég, ha a szavazni szándékozó polgár bizonyítani tudja, hogy volt valaha bejelentett lakcíme Svédországban. Belgiumban még egyszerűbb a helyzet – akkor is lehetővé teszik a külföldről történő szavazást, ha az állampolgár nem rendelkezik állandó belgiumi lakóhellyel. A hazájuktól távol élő lengyelek számára elég egy érvényes útlevél, hogy bekerüljenek a választói névjegyzékbe.
(4) A magyar alkotmány nem korlátozza azoknak a magyar állampolgároknak a szavazati joggyakorlását, akik külföldön élnek, vagy ideiglenesen tartózkodnak hazájuktól távol. A gyakorlat azonban mást mutat. Ennek az lehet a magyarázata, hogy nincs meg a törvényhozási koherencia, nagy a kormányzati bürokrácia és nehézkes, merev a végrehajtás. Tény, hogy a Magyar Országgyűlés 2005. év nyarán szavazta meg a választási eljárásokról szóló 1997. évi törvény módosítását, amelynek értelmében külföldön tartózkodó magyar állampolgárok hazájuktól távol is élhetnek szavazati jogukkal. Ezen törvény betűjével és szellemével ellentétben, aggodalomra ad okot az előkészületek elégtelensége vagy félreérthetősége.
(5) Íme egy példa azokra az ellentmondásokra, ami miatt elveszhet, vagy más szóval nem valósulhat meg jelentős számú szavazat. Ellentétben az alkotmány szándékával, a 2005. évi választási törvényt a végrehajtó hatóságok úgy értelmezik, hogy a szavazás előfeltétele az állandó magyarországi lakóhely. Ámbár, a törvény különleges rendelkezéseiben „a választójogosultság nyilvántartása” című részben a fentieknek némileg ellentmondva rendelkezik a külképviseleti névjegyzékbe való felvételi kérelem menetéről.
(6) Jelen kezdeményezésem szándéka sürgetni azokat az intézkedéseket, amelynek következtében a választásokban több és nem kevesebb állampolgár vehet részt. Ezért szükséges a vonatkozó eljárások tisztázása és egyengetése, hogy a törvényesen szavazni kész állampolgárok ne ütközzenek akadályokba. Egyidejűleg javasolom egy olyan törvénymódosítás sürgős elindítását, amelyik megnyitja annak a lehetőséget, hogy külföldön tartózkodó, vagy ott élő, magyar állampolgárok akkor is szavazhassanak, ha nincsen állandó bejelentett lakóhelyük itthon. Erre lehet példa Ausztria, Belgium, Észtország, Horvátország, Írország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország, Svédország és mások.
(7) Remélem, több-tízezer szavazóval gyarapszik az elkövetkező országgyűlési választásokon résztvevők száma, ami hozzájárul a jó törvényalkotáshoz, a stabil kormányzáshoz, az eredményes gazdasághoz. Ez egyidejűleg olyan tanúságtétel lehet, ami jót tesz a társadalom megbékélésének és a nemzet közérzetének.
T. Ház, és hallgatóim szerte a világban, köszönöm a megtisztelő figyelmet.

Dr. Horváth János
országgyűlési képviselő

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2006-02-05 17:09   
DOKUMENTUM - Hablay, Magyar Allampolgari Jogok Orszaggyulesi Biztosa


Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Tájékoztatója:


"Hivatalomhoz e-meailen eloterjesztett beadvanya szerint azert fordult az allampolgari jogok magyar orszaggyulesi biztosahoz, mert - kulfoldon elo, magyarorszagi lakhellyel nem rendelkezo magyar allampolgarkent - nem vehet reszt az orszaggyulesi es onkormanyztai kepviselok valasztasan. Leveleben felvilagositast kert.

Tajekoztatom, hogy a Magyar Koztarsasag Alkotmanyarol szolo 1949. evi XX torveny (a tovabbiakban Alkotmany) 70. paragrafus (1)-(2) bekezdesei igy rendelkeznek, hogy

"(1) A Magyar Koztarsasag teruleten lakohellyel rendelkezo minden nagykoru magyar allampolgart megillet az a jog, hogy az orszaggyulesi kepviselok valasztasan valaszto es valaszthato legyen, valamint orszagos nepszavazasban es nepi kezdemenyezesben reszt vegyen.

(2) A Magyar Koztarsasag teruleten lakohellyel rendelkezo minden nagykoru magyar allampolgart es az Europai Unio mas tagallamanak a Magyar Koztarsasag teruleten lakohellyel rendelkezo nagykoru allampolgarat megilleti az a jog, hogy a helyi onkormanyzati kepviselok es a polgarmesterek valasztasan valaszthato es - amennyiben a valasztas, illetve a nepszavazas napjan a Magyar Koztarsasag teruleten tartozkodik - valaszto legyen, valamint helyi nepszavazasban es nepi kezdemenyezesben reszt vegyen. Polgarmesterre es fovarosi fopolgarmesterre magyar allampolgar valaszthato."

Ennek ertelmeben az Alkotmany zarja ki, hogy a magyarorszagi lakohellyel nem rendelkezo magyar allampolgarok valasztojogukat gyakorolhassak.

Tekintettel arra, hogy a valasztojog gyakorlasat az Alkotmany fent hivatkozott rendelkezese korlatozza a valasztas, illetoleg a nepszavazas napjan az orszag teruleten lakohellyel rendelkezo magyar allampolgarok korere, igy fogalmilag kizart az alkotmanyos visszassag, vagy annak kozvetlen veszelye, ezert panasza alapjan vizsgalatot nem rendeltem el."

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2005-12-29 13:47   
Hablay, választás, külképviseletek

Karacsony este irt Hablay levelet valamennyi kulkepviseletnek, az alabbi kerdesekre keresett valaszt:

Jo napot kivanok!

15 eve elek itt, de tavasszal szeretnek resztvenni a valasztasokon. Milyen
modon tehetem ezt meg?

Tisztelettel,

Hablay


AZ elso valasz meg aznap este megerkezett, aztan sorban erkezett a tobbi, legtobb helyrol reszletes informacioval szolgaltak.
Valaszokat lasd itt:


Irország


Tisztelt Uram!


Amennyiben Ön állandó lakóhellyel rendelkezik Magyarországon, és szavazóképes, lehetősége van a dublini nagykövetségen leadni szavazatát.
>Ehhez a magyarországi lakóhelye szerinti illetékes jegyzőnél (ajánlott levélben)kérelmezie kell az adatainak törlését az otthoni választási névjegyzékből valamint felvételét a dublini külképviseleti választási névjegyzékbe.

A nyomtatványhoz a követségen keresztül, vagy az interneten lehet majd hozzájutni.

A tavaszi választások időpontja még nincs kiírva. Amikor kiírják, egyidőben lesz egy határidő, ameddig a fent említett kérelmét megteheti. Szavazni érvényes magyar személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel lehet. A szavazásról aktuális ill. további információkat a http://www.valasztas.hu weboldalon talál.

Ha további információkra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal. A közelgő újévre sok sikert kívánok.


Mexikó


Tisztelt Hablay!

A választáson akkor vehet részt, ha van bejelentett magyarországi lakcíme, és a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél bejelentette, hogy Mexikóban szeretne szavazni. Ekkor a jegyző törli a lakóhelye választói névjegyzékéből, és ehelyett felkerül a külképviseleti választói
névjegyzékre.

Jelenleg még nem ismert a választások pontos időpontja, de mivel e bejelentés megtételére a korábbi gyakorlat szerint a válaszásokat egy hónappal megelőzően sor kell kerülnie, javasoljuk, hogy amint a választás pontos időpontja ismertté válik (a köztársasági elnök jogosítványa az időpont kijelölése), vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerinti önkormányzattal.


Kanada


Tisztelt Uram!

A választásokon minden magyar nagykorú állampolgár részt vehet akinek a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezik.
További információt a http://www.valasztas.hu weboldalon, valamint a Magyar Köztársaság alkotmányának XII. fejezetében találhat.Tisztelt Uram!
A hatalyos jogszabalyaink ertelmeben nepszavazason es orszaggyulesi
kepviseloi valasztasokon kulfodon az a magyar allampolgar vehet reszt, aki:
1. nagykoru,
2. a kozugyek gyakorlasatol nincs eltiltva,
3. magyarorszagi bejelentetett lakohellyel rendelkezik,
4. a megadott hataridoig kezdemenyezi, hogy kulfoldon szavazhasson.

A koztarsagi elnok meg nem irta ki az orszaggyulesi kepviseloi
valasztasokat. Ezt kovetoen reszletes utmutatot jelentetunk meg a
fokonzulatus honlapjan a http://www.hungarianconsulate.ca cimen.

Udvozlettel: Bagi Laszlo fokonzul

Nemetország


Tisztelt Hablay Úr!

Hivatkozással internet-érdeklődésére, ezuton közöljük az Országos Választási
Bizottság honlapjának elérhetőségét. http://www.valasztas.hu

Üdvözlettel:

Konzuli OsztálySpanyolország


Tisztelt Hablay Úr!

Megkaptuk a jövő tavaszi országgyűlési választásokon történő, külképviseleti szavazási lehetőségekről érdeklődő levelét. Az Országos Választási Bizottságban jelenleg még folyik a külképviseleti választási rendszer egyes elemeinek a véglegesítése és pontosítása, így ily korai időpontban még nem tudok Önnek minden részletre kiterjedő választ adni. Jelenleg még a választások pontos időpontja sem ismert.

Nem Ön az egyetlen érdeklődő a témában. E-mail címét felvettük az értesítendő magyar állampolgárok listájára, amint bővebb információval rendelkezünk, haladéktalanul tudatjuk Önnel.

Üdvözlettel

Medveczky Iván
konzul
Tisztelt Hablay Úr!

Miután valamikor a tavasz folyamán köztársasági elnök úr kiírta a
választásokat, közzéteszik majd azt az időintervallumot, amikor a
magyarországi állandó lakhelye szerinti jegyzőtől kérheti átjelentkezését a
külképviseleti névjegyzékbe.
Ha Ön ezt majd megteszi, akkor szavazhat itt Sapnyolországban. A részletes
szabályokat mi is közzé fogjuk tenni, faliújságunkon és honlapunkon is, de
megtalálhatóak lesznek a legfrissebb információk az Országos Választási
Bizottság honlapján is.

Üdvözlettel: dr. Baller Barbara, konzul
Kolumbia


Tisztelt Hablay Úr!

Ahhoz, hogy választójogával élhessen, szerepelnie kell a választói névjegyzékben, aminek feltétele a magyarországi bejelentett állandó lakcím.
A külképviseleten történő szavazáshoz ugyancsak be kell jelenteni -magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezőknek a lakóhelyük szerinti jegyzői hivatalnál-, hogy melyik külképviseleten óhajtanak szavazni.

A bogotai magyar nagykövetség várhatóan 2006. első felében megszűnik. Mivel a választások időpontját még nem hirdették ki, ezért még nem lehet tudni, hogy Bogotában lesz-e lehetőség szavazásra.

Üdvözlettel,

dr.Sándor István
konzulArgentina


Tisztelt Hablay Úr!

A hatályos választójogi törvény szerint a magyar állampolgárok állandó lakóhelyük szerint adhatják le szavazatukat. A 2004. december 4-i népszavazáson volt először lehetőség arra, hogy a külföldön élő, de állandó magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok a külföldi tartózkodási helyük szerinti magyar külképviseleten szavazhattak, amennyiben rendelkeztek az állandó (magyarországi) lakóhelyük önkormányzata által kiállított igazolással, hogy a választói névjegyzékben szerepelnek.
Mivel még nem kaptunk értesítést a választás lebonyolításának rendjéről, javaslom február elején érdeklődjön nagykövetségünkön.
Köszönöm érdeklődését, jó egészséget, boldog új évet kívánok:

Józsa Mátyás
nagykövetPortugália


Tisztelt Hablay Úr,

A köztársasági elnök úr ezután fog dönteni a választások időpontjáról, de az már most biztosnak mondható, hogy a lisszaboni magyar nagykövetségen is lesz lehetőség a voksolásra, amennyiben a szavazni szándékozó otthon is rendelkezik bejelentett lakhellyel. Sajnos még nem rendelkezünk teljes körű információkkal a lebonyolítást illetően, ezért azt javaslom, hogy január végén/február elején szíveskedjék érdeklődni a részletekről.

Üdvözlettel,USA - New York


Tisztelt Hablay Úr,Érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány kell a szavazáshoz, illetve, hogy legyen magyarországi bejelentett lakcíme.

Ha van ilyen, akkor az adott önkormányzatnál kell kérnie (akár faxon), hogy a választói névjegyzékből írják ki, itt pedig New York-ban be kell jelentkeznie, hogy szavazni akar, s mi felvesszük az itteni választói névjegyzékre.


Üdvözlettel:

Morován Zsolt dr.
Konzul, New York


USA - Washington


Tisztelt Hablay Ur!
Magyar allampolgarok Washingtonban, New Yorkban es Los Angelesben adhatjak majd le szavazatukat. A valasztas idopontjanak meghatarozasa utan (a koztarsasagi elnok ezt valoszinuleg 2006. januar vegen fogja bejelenteni) fog beindulni az a folyamat, aminek kereten belul a magyararszagi allando lakohely szerint illetekes valasztasi irodanal lehet majd bejelenteni a kulfoldon valo szavazas igenyet, megjelolve pontosan azt, hogy hol kivan elni szavazati jogaval. Mint ismeretes, valasztoi joggal az a magyar allampolgar rendelkezik, akinek van allando bejelentett lakohelye Magyarorszagon (rendelkezik ervenyes szemelyi igazolvannyal).

Tisztelettel udvozli
Helyes Imre
konzul
Magyar Nagykovetseg
Washington, D.C


Brazilia


Tisztelt Hablay úr,
A magyarországi választásokon csak az a magyar állampolgár vehet részt, akinek Magyarországon állandó, bejelentett lakhelye van. Ha ilyen van, s valahol külföldön akar szavazni, ezt a kívánságát és azt is, hogy hol, előre jelezni kell a lakhelye szerinti válkasztási körzetben, ahol a választók listáját állítják össze.


Brazilia - Sao Paulo


Tisztelt Hablay Úr!

Úgy tűnik, hogy semmi akadálya nem lesz a szavazáson való részvételének!
Bár eddig még a konzulátusokon nem lehetett szavazni csak a nagykövetségeken , de az új rendszer szerint 2006-ban itt is lehet!
Még nem kaptuk meg Budapestről a koordinátákat, de azt már tudjuk a nagykövetségtől, hogy Önnek be kell jelentenie otthon a bejelentett állandó lakhelyén lévő önkormányzatnál Magyarországon azt a szándékát, hogy itt kíván szavazni Sao Paulóban ,és akkor ők elküldik Önnek az engedélyt az otthoni választási névjegyzékből történő kivételre.
Természetesen még sok idő van hátra a választásokig, de Önnek igaza van, időben kell elkezdeni az előkészületeket!
Tehát javaslom, hogy Ön már január elején jelezze otthon ezt a szándékát!
Üdvözlettel:
Balogh Ferenc konzul.SvédországTisztelt Uram!

A választásokon történő részvételről, kérem olvassa el alábbi tájékoztatónkat, melyet honlapunkról is elérhet (
http://www.huembsto.se/PDF_all/A-/valasztasitaj_altalanos0511.pdf).
Üdvözlettel:
A Magyar Köztársaság Stockholmi Nagykövetsége
Konzuli osztály
Cím: Laboratoriegatan 2, 115 27 Stockholm
Levelezési cím: Box 24 125, 104 51 Stockholm
tel: (+46) (8) 663 66 39, fax: (+46) (8) 661 80 62
Telefonidő: H, Sz:13-15, K, Cs: 9-12
Félfogadás: H, Sz, P: 9-11
honlap: http://www.huembsto.se


Tájékoztató
a választójogosultak körér ő l és a külképviseleti névjegyzékbe történ ő
felvétel szabályairól, a határid ő kr ő l és jogorvoslati lehet ő ségekr ő l
Az országgy ű lési választásokat a köztársasági elnök írja ki, 72 nappal a
szavazás el ő tt. A
szavazás napján külföldön tartózkodó, választójoggal rendelkez ő magyar
állampolgárok a
Magyar Köztársaság nagykövetségein adhatják le szavazataikat.
Ki szavazhat a nagykövetségeken?
A nagykövetségen az a nagykorú, a magyarországi lakóhelye szerinti választói
névjegyzéken
szerepl ő , bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkez ő , magyar
állampolgár szavazhat,
aki a szavazás napján külföldön tartózkodik. A szavazás feltétele, hogy a
lakóhely szerinti
jegyz ő a választópolgárt - annak kérésére - a külképviseleti névjegyzékre
felvegye.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a választójogosultságot az érvényes magyar
útlevél, személyi
igazolvány, magyarországi ingatlantulajdon, illet ő leg a bejelentett
(ideiglenes) tartózkodási
hely önmagában nem alapozza meg, annak Alkotmány szerinti feltétele, hogy
olyan lakóhelye
legyen Magyarországon, ahol életvitelszer ű en tartózkodik.
Hogyan lehet kérni a külképviseleti névjegyzékre való felvételt?
A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a választópolgár
lakóhelye szerinti
helyi választási iroda vezet ő jéhez (a települési jegyz ő höz) személyesen,
meghatalmazott útján
vagy postai úton ajánlott levélben kell eljuttatni.
A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével vagy a
nyomtatványon szerepl ő
adatok megadásával lehet benyújtani. A nyomtatvány elérhet ő a
külképviseleteken és a
választási irodákban, továbbá letölthet ő a http://www.valasztas.hu internetes
címen.
Meddig kell a kérelmet benyújtani?
A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján legkés ő bb a megadott
határid ő ig kell
benyújtani a választópolgár lakóhelye szerinti jegyz ő höz. Ajánlott levél
esetében a levélnek
szintén eddig az id ő pontig kell megérkeznie. Ezen határid ő jogveszt ő .
A kérelem elbírálása
Ha a kérelem teljesítésének nincsen akadálya, a jegyz ő a választópolgárt
haladéktalanul
felveszi a külképviseleti névjegyzékbe, egyidej ű leg törli a lakóhelye
szerinti választói
névjegyzékb ő l.
A jegyz ő a külképviseleti-névjegyzékbe való felvétel iránt kérelmet
elutasítja, ha a kérelmez ő
nem rendelkezik választójoggal, vagy ha a megadott adatok hiányosak.
A jegyz ő a külképviseleti névjegyzékbe való felvételr ő l, illet ő leg
elutasításáról a kérelmez ő t
postai úton értesíti.
A külképviseleti névjegyzékbe vétel elutasításával kapcsolatos jogorvoslat
A jegyz ő döntése ellen az értesítés kézhezvételét követ ő három napon belül
lehet kifogást
benyújtani a jegyz ő höz.
Stockholm, 2005. november 8.Olaszország - Róma


Tisztelt Hablay Úr!


A 2006. évi parlamenti választásokról egyelőre csak előzetes információk találhatók az Országos Választási Iroda honlapján. Kérjük olvassa el figyelmesen.
Lényegi szempont, hogy azon magyar állampolgárok, akik választójoggal rendelkeznek Magyarországon, átkérhetik majd szavazatuk gyakorlását külföldre, ezt otthon időben be kell majd jelenteni. A honlapon minden információ időben megtalálható lesz.

Boldog Új Esztendőt kívánva, üdvözlettel:
Török Tamás konzulNémetország


Kedves Hablay úr,
kérdésével, kérem keresse meg Dropkó Erzsébet konzulasszonyt Tel: 20310-111


Svájc - Bern


Tisztelt Uram!

A jövő évi választásokkal kapcsolatban még nem tudunk Önnek pontos tájékoztással szolgálni. Az előző szavazások alapján várható, hogy a külképviseleti szavazásra megint a magyarországi lakóhely szerinti jegyzőnél kell majd adott határidőig bejelentkezni, hogy felvegyék az adott külképviselet választói névjegyzékébe és töröljék a lakóhelye szerinti névjegyzékből. A szavazáson érvényes magyar személyi igazolványt vagy útlevelet kell felmutatni.

A szavazás lebonyolításárt elsősorban az Országos Választási Iroda felelős. Javasoljuk, kísérje figyelemmel az Iroda tájékoztatóit a http://www.valasztas.hu
honlapon.

Tisztelettel:
Tóth Erika
konzul


Ciprus


Tisztelt Hablay Úr!


Egyelőre nincsenek részletes utasításaink a parlamenti választásokat illetően, de annyi a törvény alapján elmondható, hogy a szavazásra lehetőség lesz a nagykövetségeken és konzulátusokon. Ehhez korábban a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél kellett kérvényezni a magyarországi választói jegyzékből a külképviseletibe való felvételt. Egy űrlapot kellett kitölteni, az aláírást két tanúval hitelesíttetni (konzuli hitelesítést nem fogadtak el!)
és postán, ajánlott levélben megküldeni. A külképviseleteken a választói névjegyzék módosítására nincs lehetőség, így csak azok szavazhattak, akik arra felkerültek.

Itt Cipruson az elmúlt alkalmakkor a Ciprusi-Magyar Baráti Társaság segítségével (honlapjuk: http://agrino.org/cyphungsoc/), illetve újsághirdetésekben igyekeztünk az információt mindenkihez eljuttatni.
Javaslom kísérje figyelemmel ezt, vagy érdeklődjön később is nagykövetségünkön a kitöltendő űrlapról és a határidőkről.

Üdvözlettel,Franciaország


Amikor a Köztársasági Elnök úr majd bejelenti a választások időpontját, a Nagykövet úr rendelkezni fog a Franciaországban élő magyarok választási körülményekről (hol, mikor és mi módon). Felvilágosítást csak ezen események bekövetkezte után tudunk nyújtani.

Üdvözlettel:DániaTisztelt Hablay Úr!

A vonatkozó törvények értelmében Ön akkor adhatja le szavaztát a Magyar Köztársaság Koppenhágai Nagykövetségén a 2006. évi országgyűlési választásokon, ha van állandó, Magyarországon bejelentett lakhelye és írásban, ajánlott levélben kéri állandó lakhelyének jegyzőjétől a külképviseleti választói névjegyzékbe való felvételt. Erre azt követően kerülhet sor, miután a köztásasági elnök hivatalosan kiírta a választások időpontját és megjelennek az ezzel kapcsolatos rendeletek és gyakorlati útmutatók. Ma még nem ismeretes a választások időpontja, így az sem, hogy mikortól-meddig kérheti a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt. A jegyzőnek való bejelentéshez szükséges űrlap a törvény meghatározta időpontban hozzáférhetővá válik. Ezt, valamint a részletes tájékoztatót majd a koppenhágai nagykövestég weblapján (www.hungarianembassy.dk) is megtalálhatja és letöltheti, ill. kinyomtathatja, s személyesen is átveheti
a külképviseleten.

Javaslom Önnek, hogy a választások időpontjának kiírását követően rendszeresen kísérje figyelemmel az Országos Választási Iroda weblapjának http://www.valasztas.hu tájékoztatóit.AusztráliaTisztelt Uram!

Ha szavazni szeretne a jövő évi országgyűlési választásokon, akkor a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől (jegyzőtől) kérnie kell, hogy nevét töröljék a lakóhelye szerinti választói névjegyzékből, s egyúttal vegyék fel nevét a külképviseleti választói névjegyzékbe.

Kérelmét a szavazást megelőző 16. napig a lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjéhez (jegyzőhöz) kell eljuttatni. A kérelem benyújtható személyesen
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján. A kérelem ajánlott levélben is benyújtható úgy, hogy az legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon megérkezzen a helyi választási irodába.

A köztársasági elnök úr még nem írta ki az országgyűlési választások időpontját, így még nem tudjuk Önnek megadni a konkrét határidőket. (A nagykövetség reméli, hogy
tájékoztató anyagunk megjelenhet majd a Magyar Életben.)

A kérelem formanyomtatványa minden bizonnyal megtalálható lesz a http://www.valasztas.hu honlapon.

Ausztráliában a canberrai nagykövetségen és a sydneyi főkonzulátuson lesz lehetőség a szavazatok leadására.

Üdvözlettel:

Bozsik Béla
konzulAusztria


Tisztelt Uram!
A jelenlegi szabályozás értelmében azok a magyar állampolgárok szavazhatnak a magyar képviseleteken, akik 1., állandó magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, tehát szerepelnek a magyarországi választói névjegyzéken, illetve 2., a választójogi törvény által előírt időhatárokon belül kérték nevük törlését erről a névjegyzékről és felvetették azt arra a külképviseleti névjegyzékre, ahol a választás napján tartózkodni fognak.

Általánosságban ezt tudom mondani Önnek. A konkrét időhatárokról a tavasz folyamán, a választás napjának kitűzését követően kapunk mi is tájékoztatást. Megadom az Országos Választási Hivatal honlapjának címét, ahonnan fontos információkhoz és nyomtatványokhoz juthat hozzá:
http://www.valasztas.hu
Üdvözlettel:
Csicskó Mária
Konzul


Németország


Tisztelt Hablay Úr!

Mint írja, 15 éve él Németországban.
Ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy rendelkezik-e Magyarországi
lakcímmel.
Amennyiben igen, Ön szerepelni fog a lakhelye szerinti választási
névjegyzékben.
Külképviseleten ehhez képest abban az esetben szavazhat, ha az otthoni
választási névjegyzékből kijentkezik és kéri a külképviseleti névjegyzékbe
való felvételét a választást megelőző 23. napig. Ezt értelemszerűen az
otthoni választási bizottságnál teheti meg.

Üdvözlettel:
Szilágyi Gergő
konzul
Tisztelt Uram!


Külképviseletünkhöz intézett kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, ám a választás idején külföldön tartózkodó magyar állampolgárok, kérelemre leadhatják szavazatukat a külképviseleteken, illetve a főkonzulátusokon.

(1) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételét a lakcíme szerinti névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján kérheti a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől a magyarországi szavazás napját megelőző 16. napig. A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy az legkésőbb a magyarországi szavazás napját megelőző 16. napig megérkezzen a helyi választási irodába.
(2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:
a) családi és utónevét,
b) személyi azonosítóját,
c) születési helyét és idejét,
d) anyja nevét,
e) magyarországi lakcímét, továbbá
f) annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja, valamint
g) a kérelmező külföldi értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a magyarországi lakcímére kéri.
(3) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár az (1) bekezdésben megjelölt határidőig módosíthatja a (2) bekezdés f) pontja szerinti adatot, illetőleg kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
A kérelem alapján a helyi választási iroda vezetője a választópolgárt haladéktalanul felveszi a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakcíme szerinti névjegyzékből. A helyi választási iroda vezetője a kérelmezőt a külképviseleti névjegyzékbe vételéről, illetőleg a külképviseleti névjegyzékbe vétel elutasításáról haladéktalanul értesíti.
A kérelmet el kell utasítani, ha nem tartalmazza a (2) bekezdése szerinti adatokat.
A fenti információk tájékoztató jellegűek. Részletes és pontos tájékoztatásért fordulhat az illetékes magyar hatósághoz. Ennek címe:
BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
Hivatal székhelye: 1094.Budapest, Balázs Béla utca 35.
Postacím: 1450 Budapest Pf: 81
Telefonszáma:06-1-455-6700
Központi e-mail cím: bmkh-informacio@mail.ahiv.hu

Ennek elmulasztása esetén a külképviselet anyagi felelősséget az adott információkért nem tud vállalni.


Bonn, 2006. 01. 02.Tisztelettel:

Bélai Gyula
konzul
Lengyelország

Tisztelt Uram,

A választási törvény módosítása értelmében tavaly óta a választások és
népszavazások alkalmával a külképviseleteken is leadhatják szavazatukat azok
a magyar állapmolgárok, akik szerepelnek a magyarországi választói
névjegyzékben (tehát van Magyarországon bejelentett állandó lakcímük).
Amennyiben Ön nem rendelkezik bejelentett lakcímmel Magyarországon, a
választásokon sajnos továbbra sem szavazhat.
Amennyiben Ön rendelkezik lakcímmel Magyarországon, a választások előtt egy
speciális nyomtatványon kérelmeznie kell majd törlését a magyarországi
lakóhelye szerinti választói névjegyzékből, és felvételét a külképviseleti
választói névjegyzékbe. Ezt a speciális nyomtatványt - a vonatkozó részletes
tájékoztatóval együtt - kérésére elektronikus úton megküldjük majd Önnek,
amint hozzáférhető lesz.

Tisztelettel
Tisztelt Hablay Istvan!

Elnézést, de előzőleg nem teljesen jól tájékoztattam, ugyanis a külképviseleteken (Főkonzulátuson) csak a külföldön tartózkodó, de magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgárok szavazhatnak az alábbiak szerint:

Választási időpontok

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján a köztársasági elnök országgyűlési képviselő-választást 2006. április 9. napjára, illetőleg április 23. napjára tűzte ki.

A választás 1. fordulójára a külképviseleteken 2006. április 2-án helyi idő szerint 6 és 19 óra között kerül sor. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni.
Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelőző 8. napon, helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. A választás 2. fordulójában külképviseleteken 2006. április 23-án helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra között lehet szavazni.
Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelőző 8. napon, helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni.


A törvény alapján a külképviseleten csak az a választópolgár szavazhat, aki a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem benyújtásának határideje 2006. március 17-én 16.00 óra.

A külügyminisztérium a külképviseleti választással kapcsolatos jogszabályokról, a külképviseleti választás lebonyolításával kapcsolatos információkról folyamatos tájékoztatást ad. A külképviseleti választással kapcsolatos információk hozzáférhetők az Országos Választási Iroda www.valasztas.hu internetes honlapján.


Felkészülés a 2006. évi választások lebonyolítására

2006. tavaszán ismét parlamenti képviselőket választ az Ország.

A választási eljárásról szóló törvény módosításával - melyet a Parlament 2005. júliusában fogadott el, - új elemek épültek be a választási eljárás folyamatába.

A módosított törvényben megtalálhatóak azok a változtatások, amelyeket sok év gyakorlati tapasztalata alapján gyűjtött össze a jogalkotó.

Mégis a legnagyobb eredménynek azt tartjuk, hogy az Alkotmánybíróság által megállapított mulasztások egy része orvoslásra kerülhetett.

Az egyik ilyen változtatás - amely leginkább hozzásegít választójogunk alkotmányos gyakorlásához -, hogy a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, ám a választás idején külföldön tartózkodó magyar állampolgárok, kérelemre leadhatják szavazatukat a külképviseleteken, illetve a főkonzulátusokon.

További fontos változások még a törvényi rendelkezésekben:
- a névjegyzék lezárásával, a külképviseleti névjegyzékkel,
- az eredmény megállapítás menetével, határidejével, valamint
- a jogorvoslati rendszerrel kapcsolatosak.

Annak érdekében, hogy a választások a törvényi előírásoknak megfelelően bonyolódjanak, az Országos Választási Iroda munkatársai szeptember elején megkezdték a területi-, valamint a helyi választási irodák vezetőinek egy hónapon át tartó szakmai felkészítését.

A felkészítési programban - mely csupán első szakasza az előkészületeknek -, valamennyi települési jegyző, valamint a területi választási iroda munkatársa részt vett. Az oktatás így mintegy 2600 főt érintett.

A felkészítés a választások kitűzését követően várhatóan 2006. januárjában folytatódik. Ekkor a végrehajtás gyakorlati elemeinek elsajátítására kerül sor. Ennek keretében esettanulmányok elemzésével, különböző problémák modellezésével kívánjuk segíteni a választási szakemberek munkáját, tevékenységét.
Luxembourg


Tisztelt Hablay Úr!

Amennyiben Ön rendelkezik Magyarországon bejelentett lakcímmel, úgy a lakcím
szerint illetékes önkormányzati hivatal jegyzőjén keresztül kérheti a
külképviseleti névjegyzékbe történő átiratását.

Erre megfelelő adatlap áll majd rendelkezésre a Nagykövetségen, amelyet majd
kitöltve postai úton a megfelelő határidőig el kell küldeni az illetékes
jegyzőnek. Ezzel Ön átkerül a külképviseleti névjegyzékre, mely alapján a
szavazás napján érvényes magyar személyivel vagy útlevéllel szavazhat a
Magyar Köztársaság Nagykövetségén. ( a postai átvételről érdemes utána
kérdezni, mert volt rá példa, hogy a levél nem érkezett meg időben és emiatt
maradtak le a szavazásról páran)

A szavazás időpontját egyelőre a köztársasági elnök még nem hirdette ki, így
erről bővebb információt majd azt követően fogunk tudni adni.

Üdvözlettel.

 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2005-12-26 08:46   
Hablay elso korlevelet megirta - folyt. kov. egy het mulva.
 
 hunor  módosítás |   válasz erre |   profil |  2005-12-26 08:40   
Hablay kalandjai - egyelore legyen ez a topikcim.

Es ki is Hablay?
O csak virtualisan letezik, de megis letezik, a MON altal jott letre - kulonbozo ugyekben majd kulonbozo helyeken kerdeseket tesz fel, valaszokat kap, vagy nem kap, altalaban a kulfoldi magyarokat erinto kerdeseket veszi sorra - es mindezt kozli itt.
Es ugyanitt lehet majd velemenyezni, javaslatokat irni, kritizalni - Hablay mindenre fogekony.

 
Új topik indítása   Üzenet küldése
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó