2020. december 02. Címlapra!
[Regisztráció]  [Profil szerkesztése]  [Beállítások szerkesztése]  [Keresés]
[Magánüzenetek]  [Felhasználók listája [Bejelentkezés]
MagyarOnline.net Fórumok >> MON - Cikkeink kapcsán >> FÓKUSZ: Az EU és Magyarország csatlakozása
Új topik indítása   Üzenet küldése
Ugrás a ( 1 | 2 következő lap )
 Szőnyi Bartalos Mária  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-11-30 10:09   
Kedves Nagy Lajos,
a 2003.03.20-án részedről irtakhoz fűzöm gondolataimat.
Az EU-nak eddig nem volt Alkotmánya. Remélhetően olyan Alkotmányt hoznak létre - figyelembe véve a belépő tagországok javaslatait -, amelynek keretében kimondják,
hogy az Európai Unió tagországainak polgárai: Európa egyenjogú polgárai. Ezzel kimondva-kimondatlanul is érvényét veszítené a Benesi-dekrétumok tartalma.

S ha ezt nem teszik meg az Európai Unio Alkotmányának keretein belül, akkor az érintett országok belpolitikáján túl is érezhetővé válhat majd e hiány. Ugyanis, ha nem kellő körültekintéssel teszik meg az Eu részéről, akkor - az érintett országokat tekintve - nem válhat "jogossá" a jogharmonizáció elvárása.
Az Alkotmányban fontos elsődlegesen harmonizálni az EU jövőjét. Tisztába kell tenni a "gyermeket" ahhoz, hogy a "gyermek" és a "szülő" is jól érezze magátutána!
Tudomásom szerint történtek lépések a magyar külpolitika részéről is ennek érdekében. Hogy milyen hatékonyak lesznek ezek a tárgyalások, államfői szintű javaslatok,és milyen Alkotmánnya lesz az EU-nak, majd meglátjuk, illetve megtapasztaljuk. Azt is, hogy mennyire lesz képes polgárjogilag figyelembe venni az EU Alkotmánya a polgárainak igényeit úgy fizikai (anyagi),
pszichikai (lelki), és szellemi (mentális)értelemben.
Köszönöm figyelmedet.
Tisztelettel és szeretettel üdvözöllek.


_________________
Mária

 
 csszl41  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-05-06 12:23   
2003-05-02 14:49, Nagy Lajos:
-

Kedves Lajos !
Válaszként elküldöm egy most rögtönzött írásomat.Nem teljes !
Üdv:Laci

Magyarok Európában
Most,hogy már az Európai Unió tagjai lehetünk,érdemes újra és újra átgondolni,mit hoz a jövő számunkra.Ezt azonban csak akkor sejthetjük,ha tudjuk hová lépünk be.
Európa a mi szókincsünkben földrajzi és történelmi-ökológiai fogalom.
A földrajzi fogalom már Sztrabón görög földrajztudós Geográfiájában/A mű időszámításunk kezdete tájékán készült./nagyjából a mai értelemben szerepel.Eszerint Európát kelet felől a Thanais(Volga ?,Don),a Pontosz-Euxeinosz(Fekete-tenger) és az Égei-tenger határolták.Délről a Földközi-tenger mosta partjait,nyugatról pedig az Atlanti-óceán.Ami az ismert és lakott tájaktól északra feküdt,azokról a vidékekről homályos elképzelések láttak napvilágot.Ekkor azonban még nem alakultak ki azok a történelmi-ökológiai régiói,amelyek hálózatából a mai Európa áll.Volt egy mediterrán világ,amelyik északról „barbárokkal”volt határos,keletről pedig iráni-mezopotámiai magas kultúrákkal.(Az égtájakat a Földközi-tengertől nézve értelmezzük !)
Az akkori északi tájaknak a Dunától(Danubius,Ister) a Thanaisig és a Kaukázusig terjedő része az eurázsiai stepperégióhoz tartozott,ahol a Kárpátok és a Hingán hegység között szabad nomádok és komplex termelést folytató népek éltek állandó mozgásban.
Európa mint történelmi-ökológiai fogalom a Nyugat-Római Birodalom bukása után kezdett kialakulni,mégpedig azon a földrajzi-ökológiai „talajon”,amelyet nagyjából a Párizsi-medencére,a Szajna és a Rajna tágabb mellékére lehetne lokalizálni.Ma is ez Európa magja,és nem esett/esik egybe államhatárokkal.
A fenti folyamat a XIII.századra befejeződött.Ebben nem elhanyagolható szerepet játszottak a keresztes hadjáratok,amikor is Európa szemben állt a „pogány” Kelettel.Ehhez az Európához több régió illeszkedett,így a mi Közép-Európánké is.Azonban mielőtt erről szólnánk,érdemes tovább finomítani történelmi-ökológiai fogalmunkat.Már mondottuk Európa magja honnan csírázott ki..Ám hozzá kell tennünk,hogy volt/van egy „Középső-Európa” is,amelynek a lakói katalánok,provanszálok,svájciak és lombardok,szlovének,bajorok és osztrákok,valamint a csehek.Valamennyien sikeresen vették az ipari forradalom akadályait,és hasznukra fordították következményeit,attól függetlenül,hogy milyen modellt kényszerítettek rájuk.Az már új fejleménynek tekinthető,hogy a XVI.századtól kezdődően a reformáció olyan értékrendet fogalmazott meg híveinek,amelyik a legutóbbi időkig célra vezető volt.Így a protestáns etikát követő hollandok és angolok a 17-18.században élre törtek.Nagy Britannia pedig a 19.században világhatalom volt.


Ezután a kérdésünk csupán következőkre irányul:
1.Hogyan vettünk részt Európa születésében ?
2.Milyenek vagyunk ?
3.Mi várhat ránk a jövőben?
Hogyan vettünk részt Európa születésében ?
Most nem térünk ki arra,hogy a magyarok mikor jelentek meg a Kárpát-medencében,csupán tényként közöljük,hogy a 10.század első felének arab,bizánci és latin forrásai szerint a térségben egy „új”ország született,amelyet Ungriának,Unkariyyának,illetve Türkiának neveztek.Ezt az új „uruszágot” Widukind szász történetíró a hunok és az avarok jogutódjának tartotta,nyilván a lakosság mentalitása alapján.Bíborbanszületett Konstantínusz császár pedig A birodalom kormányzása című művében azt írja,hogy Türkia első nagy fejedelme Árpád volt.Árpád dédunokájának,Géza fejedelemnek,12 előkelő követét a quedlingburgi birodalmi gyűlésen már fogadta Nagy Ottó német-római császár,tehát megnyílt számunkra az út a keresztény Nyugat felé.Ennek volt a jele,hogyGéza fia István(Vajk) a szász császári dinasztia bajor ágából kapott feleséget.A keresztény Közép-Európa megszervezését III:Ottó tüzte ki célul,és tervének megvalósításában számított Árpád ükunokájára,ezért támogatta,hogy I.Istvánt keresztény királlyá koronázzák.Ettől kezdve az egész keresztény Ungria(Magyarország) a keresztény a Nyugat egy sajátos állama volt,amelyik közvetlenül illeszkedett középső-Európához és az eurázsiai stepperégióhoz egyaránt,ugyanakkor igyekezett kapcsolatot tartani Európa magjával,valamint a keresztény Kelettel is.Kálmán korában(1095-1116) már közép-európai nagyhatalom.Középkori királyaink: Károly Róbert,Nagy Lajos,Luxemburgi Zsigmond,Hunyadi Mátyás európai formátumú uralkodók voltak.Zsigmond például sokat fáradozott az európai együttműködés megteremtéséért.A középkori magyar állam összeomlása után megváltozott történelmi szerepünk.Magyarorszá Kelet és Nyugat kapuja lett,afféle szűrője és ütköző zónája a kétféle világnak.Azonban volt egy olyan autonóm állama,amelyik vállalta a magyar érdekek érvényesítését,kiállt a vallásszabadság mellett.Tagja volt a Protestáns Ligának,amelyet Anglia,Dánia és Hollandia alapított a Habsburgok hatalmának megtörésére.Ez volt az Erdély és a Magyarországi Részek Fejedelemsége.A 30 éves háborút lezáró vesztfáliai békében Erdély ott szerepelt mindkét fél szövetségesei között.Tanúsítván,hogy hajlottak a békére.Utoljára II.Rákóczi Ferenc tett kísérletet arra,hogy egy korszerűsített független,nemzeti rendi államot szervezzen.A spanyol örökösödési háborúban „vesztes”XIV.Lajos támogatására számított tervei kivitelében,de cslódnia kellett.A szatmári béke után Magyarország ’beilleszkedett’ a dunai Habsburg Birodalomba.Ettől kezdve a „Középső-Európa”hatásai érvényesültek hazánkban.
Legközelebb 1848-1849-ben indultunk harcba egy korszerű magyar állam megszervezéséért.1849.április 14-én Debrecenben hangzott el,hogy
„Magyarország..a vele törvényesen egyesült Erdéllyel…szabad,önálló és független európai státusnak nyilváníttatik..”
Azonban az európai nagyhatalmaknak akkor nem állt érdekében,hogy egy potenciálisan erős,semleges állam szülessen,hiszen így felborulna a hatalmi egyensúly a térségben.Ahhoz pedig gyengék voltunk,hogy önerőből valósítsuk meg céljainkat.Ezért ez a szabadságharcunk elbukott,de erkölcsi és politikai tőkét jelentett az osztrák-magyar kiegyezéshez.Az Osztrák-Magyar Monarchia eredményeit és kudarcait ismerjük.Széthúllása hosszú időre megpecsételte sorsunkat.Trianon után gyökeresen megváltozott Magyarország helyzete,geopolitikai helyzetünkből fakadóan is,akarva-akaratlanul azok oldalára sodródtunk,akik veszítettek.A 20.században elszalasztott lehetőségek csak most fájhatnának igazán,de erre most nincs időnk,higgadtan meg kell tervezni jövőnket.Az Európai Unió új lehetőségeket kínál,és kínzó kérdéseket tesz fel nekünk.Vajon vissza tudjuk-e hódítani”középső-európai”piacainkat ?-Észak-Itáliát,Dél-Németországot és Ausztriát,Csehországot és Lengyelországot.Az Európai Unió régiók és polgáraikért felelős nemzeti államok Európája,ahol a közhiedelemel ellentétben minden nép megőrizheti eredetiségét.Mennyire érezzük át ennek a súlyát ?
Hagyjuk most a külső körülményeket,nézzük meg milyenek vagyunk !
Már az elején leszögezzűk,hogy a magyar mentalitás a középső-európaihoz áll legközelebb,van benne puritán és mediterrán vonás átszőve keleti színekkel.
1.Imádja a szabadságot.Istenével autonóm személyiségként beszél.
2.A társadalmi viszonyokban jobban kedveli a mellérendelő viszonyt.
3.Főnökének csak azt ismeri el,aki messze fölötte áll minden tekintetben.
4.Nincs benne előlegezett tekintélytisztelet,ezért mindenkinek meg kell harcolnia.
5.Veleszületett jogérzéke van.
6.Ha jól vezetik,jól teljesít.
7.Legjobb teljesítményt a családi munkaszervezetben mutat.
8.Kész a társulásra,de csak saját akaratából,és csak igazságos alapokon.
9.Hajlamos a finitista életszemléletre.Nem szalmaláng természetű,csupán amikor „megpillantja” a dolgok várható végét,lelkesedése elszáll.
Mindezekhez hozzátehetjük,hogy ma már „természet értékeink” megcsappantak.
Hol és miben kamatoztathatnák értékeinket ?
Sokat hozna szellemi tőként,ennek képzésében az államnak és az önkormányzatoknak közös felelőssége van..Számíthatnánk idegenforgalmunkra.Ehhez is tőke kellene.

Mi várhat ránk a jövőben ?
Ma azonban az emberek egy jelentős része csak a mezőgazdaságból tud megélni,felkészítésükhöz,átképzésükhöz pénz kell és segítség.
Összegzésként elmonondhatjuk,hogy ismét visszatérhetünk a régiók és nemzetek Európájába.Jó adottságaink vannak az újból beilleszkedéshez.
Ám nincs pénzünk és átfogó elképzelésünk.
Most sokat segíthetnének az Európai Unióban élő magyarok.Vajha hangjuk hazáig hallatszana.Szeretettel ajánlanám mindenkinek,aki csak az internethez hozzáfér,a magyar online Eu-fórumát.
Békéscsaba,2003.05.6.
Cs.Szabó László_________________
Cs.Szabó László(1941)

 
 Nagy Lajos  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-05-02 14:49   
Kedves Laci !

Mi ez a "nagyrégió", ill. "zóna", amirol Ön beszél (ír, természetesen) ?
En tudok egy, a Nagy Károly (még ha csak hamisítás is lennének mindezek !) három fia által
öröklött három részérol ezen birodalomnak. A középso volt a 'burgund' rész, mely holland/belga
vidékrol Elzász-Lotaringián, majd Svájc és Olaszországban végzodött. Olyan Dél-Kelet irányú
sáv volt ez. Az ennél nyugatabra (dél-nyugatabbra lévo vidék volt a nyugati birodalom (ennek voltak
részei Katalónia ...) és a keletebbre (észak-keletre) eso (Csehország, Ausztria : keleti-gyepü és
csaknem egész No) keleti birodalom.
Igy gondolom nem errol van szó.

Szív. üdv.; Lajos

 
 csszl41  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-04-30 15:11   
Sziasztok !
Úgy lépünk be az Európai Únióba,hogy még mindig keverjük a fogalmakat.(Itthon!)
Európa földrajzi fogalom,már Sztrabon Geographikájában(Kr.sz.tájékán írta)a Volga,a Don,a Fekete-tenger és az Égei-tenger határolták kelet felől.
Ugyanakkor Európa ökológiai-történelmi fogalom,és ennek a nagyrégiónak a Rajna tágabb melléke,a Párizsi-medence a magja.
Ennek az Európának van egy középső zónája:Katalánia,Provence,Lombardia-Svájc,Bajorország-Ausztria,Csehország.Ők szintén sikeresen vették eddig az akadályokat,akárcsak a tőlük északra lakók.
Nekünk ehhez a történelmi-ökológiai régióhoz kell illeszkednünk,eredetiségünk megtartásával.
Üdvözlök mindenkit:
Laci

_________________
csszl41

 
 husikamm  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-27 18:47   

 
 Cunibaba  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-24 19:36   
2003-03-21 22:23, husikamm:
-
igen, igen, a danok nem a belgak..

-
Làtod Husi, olvaslak, probàllak követni a topikban mint igértem.... Puszi!

 
 husikamm  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-21 22:23   
igen, igen, a danok nem a belgak..
_________________
Ha király nem lehetsz, legyél gyógyító :)

 
 Cunibaba  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-21 16:06   
Nekem is nagyon gyanus lenne hogy Belgium kiakarjon lépni az EU-bol, hiszen Belgium is az EU fundamentum alapito tagjai közzé tartozik. Ràadàsul az EU fövàrosa is itt van - Bruxelles. Soha ilyenrôl mégcsak nem is hallottam, pedig 12 éve hogy itt élek.
 
 Nagy Lajos  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-21 13:08   
Kedves Márta !

Itt csaknem lehetetlen számomra válaszolni. Igy csak hozzászólok, javítok ...

- az egyedüli nyílt kérdésére :
Soha sem hallottam olyant, hogy Belgium ki szeretne lépni az EU-ból. Dániáról viszont igen. Igen nehezen léptek be (ez a demokrácia) és hallottam, hogy újra a meghaladná az -t. De mivel (manapság még) nincs mód kilépni ... ez nem is fontos.

- az EU -ban sem nagyon ismert, még kevésbé elismert az, hogy a francia-német kiegyezés az EU alapja
Nyugat-Európa gazdasága rengeteget nyert a "berilni fal" ledolésével, ez által. Az új országok piackénti kihasználásával, ezek ipara, mint potenciális konkurencia megsemmisítésével (pl-ul Tungsram). De a piacot egyre jobban bovíteni szükséges nekik. Valami ellenértéket azért kell, hogy adjanak azért, hogy ezek vásárolni tudják az o termékeiket. Ennek egy módja lenne, ha fel tudnák vásárolni az ott található ingatlanokat, melyek értékével azok azután vásárlóképesek maragnak. Valahogy így látom én a globalizációs világ EU részét.
Sajnos, ez ellen még az sem segíthetne, hogy kinn maradna Mo. Mert ott megfulladna. Megfullasztanák. Amit Efraim írt ...(néhány levéllel alább) lehetne csak az ellenmegoldás. Hogy a volt keleti blok néhány országa összefogva együttesen valahogy lábra állna ... és mint 'egyenjogú' nem, adherálna, de társulna, társulnának az EU-hoz
- mint Mo-on is, az EU-ban is az erkölcsi oldal eltörpül a gazdasági mellett (szerintem ezért is vették vissza a volt hóhérjaikat). Ezért nem veszik figyelemben, sem ott, sem odahaza a Benes-dekrétumok általi dolgokat. Sajnos (!), azt hiszem mi ketten igen csak kisebbség vagyunk (még itt a MON-on is, talán)

Szív. üdv.; Lajos

 
 husikamm  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-20 17:43   

 
 Nagy Lajos  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-20 12:27   
Kedves Márta !

"Mit ert Lajos az EU megfulladasan?...legyen szives magyarazza ezt meg..."

Eloször kérdésére :
Mint minden emberi (mint természeti !) dologban ...; ha nem fejlodik valami elore, elobb-utóbb vissza-fejlodik. Egy emberi közösség (az EU, maga is) is ilyen követelményt kell kövessen. Erre egy 'belso', de inkább egy külso kényszer serkenti (a külso az a konkurencia). Ha az EU nem terjeszkedik, nem olvassza magában új országokat, ezeket mások kaparintják meg, vagy önnállósodnak (ez a külso kényszer), ill. a piac egyre jobban való kihasználása, megszilárdítása (belso kényszer : Mint ahogy az osztrákok mondták a magyarok reklamációjára Bosznia-Hercegovina annexiója ; (kb) jobbak lesznek belul). Az EU -nak létkérdése a terjeszkedés. Ha nem tenné ezt meg, nem, hogy megszilárdulna az ami már létezik, de széthullana az ami van.

Most egy másik dologra (ott nem tett föl Kegyed kérdést) :
(még egyszer és másként) Amikor félek a már meglévo EU -ért a Benes-dekrétumok beengedése miatt, az foként azért van, mert egy ország egységének, egységéhez föltétlen szükséges valami 'közös'. Pl-ul az USA a szabadságot, az Isten általi védelmet ... vallja. Ez összeköti, büszkévé ... teszi oket. Garantál egy bizonyos legalitást az ország létének, létéhez ... .
Európa számára is szükség lenne ilyesmire. Igaz, hogy ez nem 'kimodott', de számukra a francia-német megbékélés ad, mint oxigént, morális 'hatalmat' végül is egy egységet ehhez. E két évszázados ellenség becsukta az ellenségeskedésnek fejezetét. Becsukta !!! Ezt nem lehet össze hasonlítani pl-ul a más (pl-ul a magyar-oláh) 'vitával'. Itt, egyszer és mindenkorra ez a multé. Elismerve mindkét részrol, hogy ezek a történelemé ! Itt, nálunk a németeket (én magam is francia kultúrszférában élek) nem tekintjük ellenségnek, sem bunösnek. Egy német nyelvunek, mint egyénnek ugyanaz a joga, mint egy franciaajkúnak. Egy katolikusnak, mint egy reformátusnak, vagy egy zsidónak. Akik bunösek voltak ..., megbunhodtek, ma egy új fejetet élünk, fejezetben élünk. Azok akiket kisemmizett egy embertelen rezsim, minden jogukat visszakapták (hogy az áldozat keresztény-e, vagy sem). Elképzelhetetlen számunkra az, hogy nyelvek, vagy vallások alapján bíráljuk az egyedeket, közösségeket.
Ez Európa. Most megérkezik az ajtóban egynéhány ország a racista törvénykezésével. Ez különbséget tesz még ma is az emberek (jogai) között. ... Igen ám, de ott még nem történt meg a kiegyezés, a megbékélés. Szabad-e oket így, 'koszos lábbal' beengednünk ? ... Erre a koppenhágai válasz kb ez : Majd hozzánk igazodnak apródonként.
Majd megjavulnak. Azzal, hogy kisebbségben lesznek ... ezt könyen dominálhatjuk majd ... Mint ahogy, kedves Márta, Maga is látja, most én is ; ha a lányom azt mondaná a választottjáról, hogy majd én megváltoztatom
(pl-ul ; leszoktatom az ivásról), sok sikert kívánok neki (közben bizalmatlanságomat megosztom vele) ! Akkor amikor pl-ul a cheh kormány-személyiség a Benes-dekrétumok visszavonása elleni argumentumának ezt hozza föl (kb) ; "a Szövetségesek is aláírták ezeket Posdam -ban", ezzel visszaveti az úniót az 'emriós' állapotában. Mert ‘posdam’ nem adhat egységet, csak a gyozteseknek. A vesztesek ebbol ki vannak zárva. ... Ez két alapvetoen különbözo nézet, szellem !!! Az egyik egységre, a másik megosztásra vezet. Az EU, teljesen hülyén,
naívon ..., rosszul választ.

Ami a magyarokat illeti : En ha egy otthoni politikus lennék, kb azt mondanám ; ahhol nincs egyenjogunk, nincs helyünk !Egy olyan ország amely 'beengedi' ezen diszkriminatív törvényeket, nincs helyünk !Nem közösülhetünk (újra) 'Hitlerrel' ! Soha, EU nem jöhetett volna létre, ha No nem törölte volna el racista
törvényeit !

Szív. üdv. és köszönettel ; Lajos

 
 husikamm  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-20 03:29   

 
 Nagy Lajos  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-19 16:19   
Kedves Efraim !

Ez köztudott dolog az EU-ban. De ehhez még ismeretekre sincs igazán szükség. Egy kiegyezésre, békekötésre két oldal aktivitására van szükség. Az EU alapjait több mint 50 éve tették le. A két aktívista volt már kötelességszeruen is a két államfo. Vagy pl-ul egy pardon, megbocsájtáshoz is két oldal aktív tevékenykedése kell. Nem elegendo, sot igazságtalan, káros is lenne egy hiba-elismerés nélküli bocsánat (ezt mint keresztény
írom !).

De mindezek mellet, ha belenézne, belenéznének egy, a http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/index_fr.htm
honlapban ... sokszor találkozhatnának ezekkel az EU 'atyák' neveivel. Maga, kedves Efraim jól muveli az internet cuccokat ..., könyen találkozhatna Adanauer nevével (én magam is találkoztam már vagy négyszer vele).
Szív. üdv.; Lajos

 
 efraim  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-19 15:10   
Kedves Lajos,
nem akarok vtázni, más topikon már irtam, hogy nem vagyok történész, de azért kétlem ama állitást, hogy az EU-hoz Adenauer kancellárnak is köze lett volna. Mondjuk inkább Kohl-nak.
Annyi azonban bizonyos, hogy a német-francia megbékélés nélkül soha nem lett volna EU, mindenesetre én úgy tudom, hogy francia kezdeményezés volt. Persze lehet, hogy én rosszul tudom, mert én csak egy kibic vagyok innen a kies Izraelből.

 
 Nagy Lajos  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-03-19 11:33   
Kedves () Vitázók !

Egedjék meg, hogy én is bekotnyeleskedjek ebben a vitában (is) !

Még ha magyarként is, de már teljesen eu-polgáraként. A már elért únió és az eljövendo únió partizánjaként.

Nagyon sokan elfelejtik, vagy nem is tudták soha sem ; az únió 'gerince', szellemi, erkölcsi megindítója és összetartó-ereje a német-francia kiegyezés, megbékélés. Minden erre épül, ezen nyugszik ... és dol majd el
a jövoben is. Egy ilyesmihez 'nagy' személyiségek (is) kellettek (Shuman, Adanauer ...), de foként egy 'irány-elv'. Egy, mondjuk erkölcsi alap.

Eddíg pl-ul soha sem volt ütközésben ez a sorozatos növekedése során. Most egy, a bennünket érinto pontban ... ez elérkezett. Itt maga az únió szelleme van veszélyben. Egy olyan szellem által, mely nem fogadja el ezen
erkölcsi alapot. A Benes-dekrétumok fenntartása, ill. ezek megsemmisítése ezen konfrontáció. Ha beengedi az EU ezt ..., veszélyben teszi magát a megalapozó és építo szellemet. Ha nem engedi be ..., mivel ez több feltétlenül fontos (gazdaságilag !) ország belépését is megakadályozhatja (magának Mo-nak belépését is !), az EU 'megfulladását' okozhatná. Azt hiszem ... ez utóbbi miatt tették azt, amit tettek. Azt hiszik, hogy miután ezen országok beléptek már az únióban ... megváltoznak. Szellemük, jellemük ... az úniós erkölcsi alapra emelkedik majd.

Nekem az az érzésem, véleményem, hogy tévednek !!!
Már maga a mai 'háborús' mazgatartásuk is kétségessé teszi az egy kiegyezés, kibékélés ... szellemének igényét számukra.

Azt hiszem jobb volna nekünk ; hogy mindazok, akik nem képesek (akarnak) megbékélni ..., kinnrekedjenek. Vagy mint magyar ; nem belépni oda, ahhova beengednek (számunkra) igazságtalan megkülönbözteto
törvényeket (mert ezen törvények szerint mi még mindíg kollektív bunösök vagyunk).
Még ha gazdasági elonyök is származhat(ná)nak egy belépésbol, azt hiszem a magyar szellem, jellem jobban 'erkölcsi' beállítottságú (vagy én vagyok naív, álmodozó), hogy jobban érdekelje egy gazdasági elony, mint maga az erkölcs.

Erdekelne nagyon véleményük (foként mert hasonszoruek -a világban szétszórt- magyarok Önök, mint mazgam is).
Szív. üdv.; Lajos

 
 efraim  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-15 09:54   
Kedves Zuloaga,
épp erről beszéltem én is, az I. és II. osztályról és nem tarom véletlennek, hogy nagyon sokan ódzkodnak a csatlakozástól Magyarországon. Nem azért, mert az EU-t rossz dolognak tartják, hanem azért mert a csatlakozási feltételek olyanok, hogy Magyarország ami mindig is Európa része volt, a közös Európába mint szegény rokon kerül be. Nem mondom, hogy azért mert Magyarország csatlakozhat és biztosan csatlakozni is fog, minden EU polgár köteles mélyen a zsebébe nyúlni, hogy kiegyenlitse azokat a hátrányokat, melyeket Magyarország önhibáján kivül a szocialista társadalom épitése során begyűjtött. Épp ezért hangsúlyoztam, hogy Magyarország talán jobban járna, ha NEM lépne be egyenlőre, hanem a csatlakozni kivánó volt szocialista tömbhöz tartozó országokkal együtt alkotna egy közös blokkot, amelyik közel azonos szintről indúlva közös erőforrásokkal - és talán az EU segitségével - próbálná mihamarabb behozni a gazdasági és társadalmi lemaradást és amikor a különbségek minimálisra csökkennek, akkor csatlakozni egyenlő partnerként. Ez nem jelent euro-ellenességet, de lehetetlenné tenné, hogy Magyarország kénytelen legyen az amúgy is magas hitelállományát növelni, elkótyavetyélni a még megmaradt állami vagyont. Nem utolsó sorban a csatlakozáshoz szükségeltetne érettség a demokráciára és Mo.-on ez is hiányzik még. Egy mostani csatlakozással mindkét fél veszit. Talán rosszúl tudom, de a két Németország egyesülése a mai napig nem volt képes a volt NDK -gazdasági és társadalmi szinvonalát emelni, ha minden igaz az "NDK"-s részen a bérek alacsonyabbak a mai napig. Ráadásul a mai magyar legitim kormány is forditva üli meg a lovat. Nem az a fontos a számukra, hogy felkészitsék az állampolgárokat a csatlakozásra, hanem az, hogy rábirják. A magyar paraszt nem fog esténként számitógép elé ülni és ott böngészni, hogy Riska tehene tejét másnap hajnalban melyik felvásárlónak adja el 1/10-ed eurocentért többért, nem fog logisztikával foglalkozni, mert a logisztika a nagyfogyasztók kiváltsága. Mondok egy példát. Az én városomban egy facsavar mondjuk 10 agora. Haifán, tőlem 100 km-re legyen 6 agora. Nekem, aki 1 azaz 1 db. facsavart akarok venni, nem éri meg autóba ülni és 2x100 km.-t autózni azért, hogy nyerjek 4 agorát és kifizessek csak a benzinre legalább 120 sékelt. Egy nagyfogyasztó, aki 100000-es tételben gondolkodik, már megteheti ezt. Viszont, ha a magyar parasztság újra kollektivákba, szövetkezetekbe, TSZ-ekbe stb. szerveződik, hogy nagyfogyasztó legyen és élvezhesse a logisztika áldásait, akkor elveszti az egyéni önállósulás lehetőségét. No ennyit. Csak cukkolom magam feleslegesen.

 
 Zuloaga  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-09 15:30   
Efraim Kedves, én sem ismerek minden körülményt, bárcsak olyan nagy ész lehetnék...
és én is, mint a többség itt közöttünk távol élek Magyarországtól ... valahol azért mégis közel. Szerinted miért tértem ki arra, hogy I. és II. osztály ... mert annyira féltem e népet ki megbűnhődte már a múltat s jövendőt?

 
 Zuloaga  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-09 10:52   
2003-02-09 01:03, Valeria:
-
Zuloaga:

Ha azt mondod, hogy ugyanoda valo vagy mint Puskas ,Kubala es Czibor, mindjart fogjak tudni, hogy Magyar vagy.
-
Igen, így van!

 
 Valeria  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-09 01:03   
Zuloaga:

Ha azt mondod, hogy ugyanoda valo vagy mint Puskas ,Kubala es Czibor, mindjart fogjak tudni, hogy Magyar vagy.

 
 Zuloaga  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-08 23:21   
2003-02-08 22:54, wrí:
-
remélem azóta katalánozod, gallegózod, de legfõképp mórozod õket
-
dehogy, nem vagyok én olyan művelt ... baszkja meg ...

 
 wrí  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-08 22:54   
[...]amibe azt is beleilleszthetném, hogy amikor azt mondtam soy húngara, másnap már lengyelnek hívtak, mondván, nem mindegy, az is arrafelé van, nem? Hát, arrafelé ...

remélem azóta katalánozod, gallegózod, de legfõképp mórozod õket :)

 
 Zuloaga  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-08 10:16   


Zuloaga: volt egy rövidfilm a magyar bányászokról akik kimentek spanyolországba dolgozni, minekután egy magyar bánya bezárt. mutatták hogyan illeszkednek be. a Judit által felemlegetett arancsapatról minden spanyol tud, tehát mégis van _valami_ amirõl eszükbe jut kik is a magyarok ha azt mondod "soy húngaro/húngara".
-
igen Wry, azért mondtam, hogy tisztelet a kivételnek ... az aranycsapat valóban pozitívan terjeszti hírünket, különösen itt, mert többen közülök itt ragadtak ... a bányászokról nyílván már kevesebben tudnak ... de vannak egyéb dolgok is ilyen szempontból, amiket a sorba lehetne venni, pl. a gulyás ... én csak általánosságban beszéltem, amibe azt is beleilleszthetném, hogy amikor azt mondtam soy húngara, másnap már lengyelnek hívtak, mondván, nem mindegy, az is arrafelé van, nem? Hát, arrafelé ...

 
 wrí  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-08 01:35   
moxika kérésére és javaslatára elkezdtem olvasni a magyaronline híreket is. hajrá.

Judit: belgiumban jártamkor tapasztaltam egy olyat, hogy a magyarok még mindig huszárok, vagy kommunisták (ez utóbbira abból következtettek, hogy a múzeumban szigorra kontrollálta a belga újságírókat egy 60 körüli teremõr).

Calyx: mókás, hogy a lengyelek a kenyér miatt aggódnak, mert pont errõl szóltam én is tegnap a chaten. én is a kenyérért aggódok kis táborába tartozom, de csak mióta látom itt ausztráliában milyen a kenyér.

Zuloaga: volt egy rövidfilm a magyar bányászokról akik kimentek spanyolországba dolgozni, minekután egy magyar bánya bezárt. mutatták hogyan illeszkednek be. a Judit által felemlegetett arancsapatról minden spanyol tud, tehát mégis van _valami_ amirõl eszükbe jut kik is a magyarok ha azt mondod "soy húngaro/húngara".

 
 efraim  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-07 17:57   
Én csak kibic vagyok persze Magyarországtól távol, mindenesetre úgy értékelem, hogy mindaddig amig a magyarországi árakat és béreket nem sikerül felhúzni az EU szinvonalára, addig a csatlakozás a bérből,- és fizetésből élőknek csak újabb terheket fog jelenteni, következésképpen azt a kisiparos réteget amelyik épp a bérből,- és fizetésből élőkből él tönkre fogja tenni, a magyar mezőgazdaság, amely szervezettségét és műszaki ellátottságát tekintve mélyen az uniós szinvonal alatt van tönkremegy. Magyarországnak és a csatlakozni kivánó volt szocialista országoknak inkább egy közös unió kialakitásában kellene gondolkozni, mert ez kisebb megrázkódtatást jelentene a lakosságnak, épiteni a demokráciát, fejleszteni a béreket, a technológiát és mikor a két únió hasonló szintre kerül akkor és csak akkor csatlakozni, egyenlő partnerként. Persze lehet vitatkozni az álláspontommal, valószinűleg nem ismerek minden körülményt, mindenesetre azt hiszem, hogy még a politikusok számára is lesz néhány meglepetés.
 
 Zuloaga  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-02-05 11:35   
Hola Amigos desde España!
Szakad az eső, hiába itt is van ilyen, sőt! Jut belőle mindenkinek. Kérdés: de egyenlő arányban? Mindig akkor és ott, ahol kell?
Azt mondta Aznar Brüsszelben, hogy az EU bővítéssel nem alakul majd ki egy, a közösségen belüli I. és II. osztály. Hm...hát...nem is tudom.
Volt már némi zümmögés a támogatások elosztása körül. Innen elveszünk, hogy oda... de a spanyol gazdát épp hidegen hagyja a magyar, főleg akkor, ha az ő pénze sínyli, amit mellesleg a másik kevesel. Igenis van bennük egy kis félsz...nem úgy az üzleti életben, amit kimondottan doppingol az új (de már nem szűsz) piac. Akik már belekóstoltak, azok most kamatoztatni próbálnak majd, akik pedig még nem, azok igyekeznek minél hamarabb helyet foglalni az asztalnál. I.? II. osztályú az étterem? Így miért lényegtelen? A minősítés egyértelmű: az étel finom és olcsó. Bocsánat. Olcsóbb, mint itt.
Utazni is könnyebb lesz, mondják. Bár a bőröndök így is úgy is eltünhetnek majd, én 12 napot vártam rá a nyáron. Állítólag Milánóban vesztegelt, tehát az EU-ban, benne a jó kis hazaival. Kérdés: vajon kik és mik fognak ugyanígy vesztegelni BENN, míg megtalálják rendeltetési helyüket?
Ami viszont szinte egyértelmű, az az, hogy történelmi jelentőségűnek tartják a bővítést. És jobb is, ahol többen vannak. Érdekesebb a fiesta. Viva! De annál nehezebb a kompromisszum is és ezt nagyon is jól tudják, hisz mióta élik már nem épp vezérszerepben az "EU fiestat".
Most legalább nem fognak az utolsók között kullogni. Tehát nem lesz I. és II. osztály Sr. Aznar? Hm...hát...nem is tudom.
S hogy mit tudnak rólunk? Jaj, miért kell ma nekem ennyit hümmögnöm? Pl. tudják, hogy Keleten vagyunk, ami nem is annyira Kelet, de tőlük arra van, az tény és való. Azt is tudják, hogy van irodalmi Nobel-díjunk, de a névre már nem emlékeznek, pedig nem is olyan rég volt és a sajtó is nagyon nyomta. Oké, én sem emlékszem mindig a baszk vezeték nevekre, pedig már több, mint 10 éve itt élek. (Pl. Garaitagoitia). Rövidre fogva és tiszteletet kérve a kivételtől, mert az ugye mindig van!, édes keveset tudnak a magyarokról, de szerencsére elfogadnak és elfogadják, hogy "tömjem" a fejüket rólunk!

 
 ex-MON-tag3  módosítás |   válasz erre |   profil |  2003-01-02 01:25   
2002-12-11 23:13, Pompéry Berlin:
-
Kedves Judit,

néztem a TV-n Gerhard Schröder Uj évi beszédét.
Érdekes volt ahogy beszélt az EU-ba csatlakozó szomszédos országokról.

 
 ex-MON-tag3  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-11 23:19   
2002-12-11 23:13, Pompéry Berlin:
-
köszönöm !

 
 Pompéry Berlin  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-11 23:13   
2002-12-11 19:54, Calyx:
-
Kedves Calyx,

a felkértek arról nyilatkoznak, hogy abban az országban, ahol ők élnek, hogyan viszonyulnak Magyarországhoz, ill. különböző EU-t és/vagy Magyarországor érintő kérdésről. ez tehát az alapállás. Én ennek megfelelően német környezetem hozzáállásáról számolok be.

Amikor azt írom: "Egyáltalán a történelem nem kap ekkora hangsúlyt az oktatásban. Ha igen, akkor elsősorban 1933-tól kezdődően. De hogy mi volt az azt megelőző 1000 évben, arról sokkal kevesebb szó esik, mint a magyar kultúrkörben." a német nem történelemközpontú oktatásról beszélek.

Erröl nagyon jó müsor volt a BBC rádión,kb 2 hete.Lengyelek is félnek,félnek pl. hogy mi lesz a kenyerükkel ? szószerint a lengyel kenyérrel.

Persze. Minkét oldal televan a bővítést ellenzők szította előítéletekből fakadó félelmekkel. Pl. ilyen a belépő országok élelmiszeri félelme, mert az EU-normák majd az ő élelmiszeriparukra is kötelezőek lesznek, tehát a tartósító anyagok miatt egységes íző lenne a jövőben a tej, stb. Szerintem bizonyos mértékben igazuk lehet, ugyanakkor mégis lehet Franciaországban kitűnő sajtokat enni magántermelőktől, amelyek hála istennek nem hasonlítanak semmilyen nemzetközi sajtász-konszern egységízére. Vagyis nem tűnik el minden automatikusan a globalizált egységben.

"(A mi takarítónőnk is hetente jön Lengyelországból.)"

Olcsóbb munkaerö? van nálatok megszabályozott minimális munkabér?

Hát persze. (Mi ugyan ugyanannyit fizetünk neki, mint egy itteninek, de ez egy személyes jellegű dolog.) Ma hallottam a rádióban, hogy a berlini építkezéseken 50%-ban fekete munkaerőt dolgoztatnak, amelynek népgazdasági kihatásairól szólt a riport.

Van törvényesen előírt minimálbér, amelyet a külföldieket hivatalosan alkalmazó cégek külföldi munkavállalóknak is kötelesek kifizetni. Hivatalosan.


"a közös pénz fel fogja lendíteni a turizmust"

Milyen állapotban van a turizmus most ?,
csak a közös pénz is fog segiteni valoban ?

Nem a közös pénzen múlik, de az is és a határok eltűnése animál. Én pl. határozottan élvezem, hogy Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában ugyanaz az € dívik és nem kell sem átváltani, sem több pénztárcával utazni, sem átszámolni az árfolyamokat. Egyszerűbb, átláthatóbb, direkt összehasonlíthatóbb a szolgáltatások árszinvonala.

Magyarországon különben a túrizmus idén ugyanúgy visszaesett, mint általában Európában és egyáltalán nem üti meg a kívánt szintet. Nagy a különbség régiók, országrészek között. A java Nyugatmagyaroország-Balaton-Budapest-Eger vonalon folyik. Tokajhegyalja, pl. határozottan elmaradott.

 
 ex-MON-tag3  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-11 19:54   
Szia Judit !

nagyon informativ,szinvonalas és részletes az irásod,...pár kérdésem is lenne:


irod:"Egyáltalán a történelem nem kap ekkora hangsúlyt az oktatásban. Ha igen, akkor elsősorban 1933-tól kezdődően. De hogy mi volt az azt megelőző 1000 évben, arról sokkal kevesebb szó esik, mint a magyar kultúrkörben."

Nem világos számomra,hol ? melyik ország oktatásában ? a határokon kivüli ?

"Éppen ezért Németországban, ha egyáltalán tartanak valakitől, valamitől, az inkább a lengyel felvétel és itt is elsősorban az olcsó munkaerőtől félnek."

Erröl nagyon jó müsor volt a BBC rádión,kb 2 hete.Lengyelek is félnek,félnek pl. hogy mi lesz a kenyerükkel ? szószerint a lengyel kenyérrel.

"(A mi takarítónőnk is hetente jön Lengyelországból.)"

Olcsóbb munkaerö ? van nálatok megszabályozott minimális munkabér ?

"a közös pénz fel fogja lendíteni a turizmust"

Milyen állapotban van a turizmus most ?,
csak a közös pénz is fog segiteni valoban ?

 
 Ferencz Zsuzsanna  módosítás |   válasz erre |   profil |  2002-12-11 03:55   
Az a helyzet, hogy nagyon szeretem olvasni az írásaidat, mivel okosak, világosak és indulatmentesek.
Gratulálok, Judit.

 
Ugrás a ( 1 | 2 következő lap )
Új topik indítása   Üzenet küldése
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó