2018. május 26. Címlapra!


Feliratkozás a hírlevélre:

Budapest - Irisz Webcam

USA:WebVilág!|SZERVEZETI ISMERTETŐK

szervezetek, közösségek (10) | egyház (3)
média (8) | szolgáltatások (1)

New York-i Első Magyar Református Egyház
First Hungarian Reformed Church of New York City


Az Amerikát látogató Kossuth Lajos tábori lelkésze, Nt. Ács Gedeon tartotta New York városában az első magyar református Istentiszteletet 1852 márciusában (vagy áprilisában), a Fulton utcai holland református egyház kápolnájában. Kossuth saját kézzel angol nyelven ír ajánlólevelet Ács Gedeonnak, mely rendkívüli dokumentum eredetijét a Washington-i Kongresszusi Könyvtár őrzi. Mintegy harminc év múlva, Nt. Kecskeméthy Ferenc, "ez a szelíd lelkű apostoli férfiú" kezdeményez ismét New York-ban Istentiszteleteket - mint az Amerikai Presbiteriánus Egyház magyar misszionáriusa - a Union College egyik imatermében. Két év múlva Kecskeméthy visszatért Magyarországra.

A Cleveland-i, Pittsburgh-i, South Norwalk-i és Trenton-i magyar református egyházak után ötödikként New York-ban is megalakul a már hivatalosan szervezett egyház, a fiatal, Sárospatakról érkezett Nt. Demeter Bertalan lelkipásztorsága alatt. Első Istentiszteletüket 1895. Szeptember 22-én tartották a 4.utcai Hope Chapel-ben. Az ott egybegyűlt 150 ember kimondja a New York-i Evangéliumi Reformált Egyház megalakulását. Az október 6-án megtartott közgyűlésükön Presbitériumot választanak. A hónap végén hivatalosan is lelkésszé szentelik Nt.Demeter Bertalant a Suffolk utcai német templomban. A fiatal lelkész nem sokkal később, 1898 februárjában átmegy Cleveland-be. Az egyháztanács néhány hét múlva bemutatkozó szolgálatra hívja meg Kuthy Zoltán (Zsolt) Mount Carmel-i lelkészt. A hivatalba lépő új lelkész, Nt. Dr.Kuthy Zoltán hamarosan kiadja a jelszót: Magyar református templomot New York-ba! Huszár Károly javasolja, hogy előbb legalább száz új tagot gyűjtsenek. Kuthy Zoltán előkészíti a gyűjtőíveket angol, magyar, német és tót nyelven. 1902-ben Docha Zsigmond főgondnok jelenti, hogy az East 7-ik utcában találtak egy háromemeletes házat, mely templomnak is megfelelő lenne. Több presbiter azonnal kölcsönt ajánl fel és ennek köszönhetően tizenhétezer dollárért meg is vásárolják az épületet. A Stern cég elvégzi a szükséges átalakítási munkálatokat és az épületben helyet talál az első templomhelyiség, iskola és lelkészlak. Egy felszámolás alatt álló holland templom berendezésének megvásárlására is sor kerül és a gyülekezet tagjai egymással versengve adják össze a különféle felszerelési tárgyakat: terítőket, szószéket és sakramentális edényeket. 1903. április hó 5-én szentelik fel ünnepélyesen az New York-i Első Magyar Református Egyház templomát. Ez a templom hamarosan kicsinek bizonyult, az 1903-ban történt felszentelése után két évvel már nagyobbítani kellett az épületet.

1906-ban újra megalakul a Betegsegélyező és Társalgó Egylet és 22 évig töretlenül működik. 1909-ben Ifjúsági Kör indul. Még az első templom idején, 1913-ban harangot vásárolnak (Bocskay-harang), ami később átkerül jelenlegi templomukba. Közben Manhattan alsó utcáiból észak felé húzódik a magyarság. Sokan úgy látták, hogy a templomot is költöztetni kell. 1914 tavaszán el is adják a 7-ik utcai épületet egy orosz görögkeleti egyháznak. A gyülekezet hosszabb ideig egy holland templomban tartja Istentiszteleteit a Second Avenue-n, egészen addig, amíg jelenlegi helyükön, a 69.utcában vásárolnak három házat. Két épületet lebontva, azok helyén építik fel a ma is álló templomot, a harmadikban rendezik be a parókiát. Az új templomot 1916. március 7-én szentelték fel. A gyülekezet sokat köszönhet Nt. Kuthy Zoltán lelkipásztor szívós kitartásának és akaratának, aki a Keleti Egyházmegye esperese is volt. Somogyországbeli, makacs kálvinista volt ő, aki nem ismert megtorpanást.

A magyarországi kapcsolatok rendezése végett 1921. júniusban tizenhetedszeri alkalommal kelt át az óceánon, de Budapesten hirtelen megbetegedett és augusztus 22-én meghalt a Szent János utcai kórházban. Dr. Takaró Géza megválasztásával új korszak kezdődött az egyházban. Odahaza a Magyar Református Egyház egyik legismertebb lelkésze, missziói mozgalmak vezetője és egyházának külföldet járó diplomatája volt. Az Egyháznak eddig a leghosszabb ideig, 32 évig szolgáló lelkipásztora. Működése sokoldalú: cikkek százait, valamint könyveket ír, rádiós adásokban prédikál, a Riverside Parkban Kossuth-szobrot állítanak, stb. Tanított a Columbia Egyetemen. Egyházmegyéjének esperese, a Zsinatnak alelnöke volt. Szolgálata alatt csúcspontját érte el a gyülekezet fejlődése. Takaró Géza lelkészsége alatt látogatott el Ravasz László püspök Amerikába. A gyülekezetben tett látogatásáról fényképfelvételt és egy Igei üzenettel összekötött vendégkönyvi bejegyzést őriznek. Itt tette híres kijelentését: az amerikai magyar reformátusság Amerikában olyan, mint egy virágoskert egy úszó jégtáblán. Utóda, Nt. Kovács Imre 12 évig állt ezen az őrhelyen. Nagyszerű szónoki képességét és előadókészségét Amerikaszerte jól ismerték. Számtalan újítást vezetett be a gyülekezeti életbe: kolumbárium az elhamvasztott elhunytak urnáinak, kivilágított templomtorony, állandó telefonos imaszolgálat, havonkénti úrvacsoraosztás, a gyülekezet taglétszámának megőrzése. Kísérletet tett Community Church szervezésére a környék lakói részére. A New York-i magyar megmozdulásokon és protestálásokon mindenütt ott lehetett látni szálas alakját. Majd körülbelül három éven át a tudós és finomlelkű Nt. Dr. Füle Zoltán próbálta összetartani a lassan elöregedő és megfogyatkozó kis sereget. Csendes lelki szolgálatai, különösen az erőtlenek, betegek és haldoklók felé még ma is jó emlékként élnek a szívekben, és csak sajnálni lehet, hogy annak idején a fiatal lelkészt nem vette körül sokkal több szeretet és megbecsülés. Őutána megint három éven át beszolgáló lelkészek látták el az alapvető teendőket, biztosították az istentiszteletek folyamatosságát. Nt. Molnár Lajosra, Nt. Hamza Andrásra és Nt. Bogár Károlyra hálával gondol a gyülekezet.

A gyülekezet 1972-ben Nt. Nagy Gyula lelkészt választja meg lelkipásztorának. Szolgálata alatt külső és belső javítási munkálatokat végzett el a gyülekezet a templomon és a Kossuth Teremben, valamint elektromos orgona, új irodagépek és hangerősítő berendezés beszerzésére is sor került. Havi egyházi értesítő tudósított 4-500 egyháztagot és támogatót a gyülekezetben folyó eseményekről. Lelkipásztorsága idején látogatott New York-ba Mindszenty József bíboros, Magyarország utolsó hercegprímása, aki templomunkban is járt és köszöntötte a gyülekezetet. 1984-ben Nt. Nagy Gyula nyugalomba vonult. 1985 szeptemberéig Nt. Deák Ferenc baptista lelkipásztor állott a gyülekezet szószékén. Hűséggel végezte a szolgálatot és mai napig emlékezetében él az egyháztagoknak nehezen felülmúlható igehirdetései okán. A templomban található kolumbáriumban nyugszanak hamvai. Evilágból való kiköltözése ellenére érzik állandó jelenlétét, hiszen fia a gyülekezet jegyzője és presbitere. December 15-én felszentelik Nt. Poznán Bélát. Az évek folyamán hatékony munkát fejtett ki, nem csak a gyülekezetben, hanem az egyházkerületben is, amelynek esperesévé választották. Szolgálata folytán a gyülekezet felújította kapcsolatait az anyaországgal és küldöttei útján részt vett több magyarországi református találkozón, kongresszuson. Őutána Nt. Király Marianna vállalta a gyülekezet lelkigondozását egy új, állandó lelkipásztor megválasztásáig. Munkáját őrzik többek között a fiatalok, a gyülekezet 100 éves fennállására szerkesztett Jubileumi Évkönyv és sok más szép cselekedet ebben a gyülekezetben. Két esztendőre missziói lelkészként Nt. Kereskényi Sándor vállalja a lelkészi szolgálatot. Ezalatt kis kórus szerveződik, növekedésnek indul a templomba járók száma és a kisgyermekek, valamint szüleik számára Játszóház indul.

Napjaink

A szolgáló és ünneplő vendégek
1997. szeptember 1-én lép szolgálatba Nt. Cseh Attila György lelkipásztor, akit a gyülekezet pályázat útján választott. A megfelelő Egyházkerületi Lelkészképesítő Bizottság előtti vizsgálatoknak eleget téve, immáron újra teljes jogú lelkésze lehet a gyülekezetnek. Személyében sorrendben a harmadik, a Debreceni Református Teológiai Akadémián végzett lelkipásztora van a gyülekezetnek. A lelkipásztor nem csak a gyülekezetben igyekszik példaadó munkás életre, hanem a Kálvin Egyházkerület Keleti Egyházmegyéjének esperesi, és az Amerikai Magyar Református Lelkészegyesület országos jegyzői tisztét is betölti. Részt vesz a New York-i magyar rendezvényeken és támogatja munkájával is a különböző egyesüléseket. Így érkezünk el napjaink jelenéhez, amikor is elmondhatjuk, hogy immáron a gyülekezeti élet és birtokolt dolgaik minden része megújult. Megfiatalodott a presbitérium, feltöltődött a gyülekezet énekkara és magyar nyelvű könyvtára. A Lelkészi Hivatalban korszerű számítógép segítségével folyik a kiadványok szerkesztése és a számvitel. A Bulletin minden héten legalább 8 oldalból áll, de nem ritkán eléri a 12 oldalt is. Új hirdetőtáblák vannak. Az íratmisszió színesedett, szinte minden kiadványt ingyen tudnak a testvéreknek adni. Mindig kapható a budapesti Reformátusok Lapja friss száma. Bőséges internetes oldalaik vannak, angol és magyar nyelven. 1999-ben kiadták Dr. Bütösi János Szerelmes levelet kaptál című evangélizációs-prédikációs könyvét. Renoválták a parókiát, a házmesteri szolgálati lakást, a templom és a parókia külsejét, a templomtetőt és az egész utcafronti részt. Felújították és új felszerelési tárgyakkal látták el a Lelkészi Hivatalt, a Kossuth Terem konyháját, a Kistermüket és a Lelkészi Hivatalban új mosdót alakítottak ki a templomba jövők részére. A templom utcafronján kicseréltették az elöregedett ablakokat. Majdcsak 40 éves állás után felújították és elektromos meghajtásúvá alakították a Bocskay-harangot. Újra kivilágították a templomtornyot. Újraindították a Vasárnapi Iskolát. Folyamatosan vannak konfirmandusaik. Befejeződött az orgona nagyjavítása, így újra e nemes hangszert használják a szükségmegoldásként alkalmazott elektromos orgona helyett. Tárgyakból és fényképekből álló egyháztörténeti kiállításuk folyamatosan látható a Kossuth Teremben - a kiállítás anyaga 1852-től napjainkig terjed. Ugyancsak a Kossuth Teremben látható Kátay Mihály szobrászművész díjnyertes Ady-mellszobra - e szobor bronzmásolata Cleveland-ben található az ottani Kultúrkertben. Folyamatosan jelen vannak az újságok hasábjain is. Újra felállították azt az Emlékfalat is, melyen nagy támogatóiknak és az örökhagyóknak állítanak emléket. Új Istentiszteletet vezettek be, s ezzel megvilágosodott, hogy össze tudunk gyülekezni Isten imádására hétközben is - havonta egyszer bűnbánati Istentisztelet tartásával készülnek az úrvacsorai alkalomra. Bibliaóráik rendszeresek és hosszabbak lettek. Nagyon boldoggá teszi őket, hogy személyes vallomásokból és az életek külső jegyeiből is azt tapasztalják: Isten beszéde lakozik a testvérekkel és nem egy megtérésnek lehettek már tanúi. Rendeznek kirándulással egybekötött szabadtéri Istentiszteletet is, s asztalitenisz-bajnokságokat is lebonyolítottak. Gyülekezetük ifjai és a kisgyermekek rendszeresen szívhezszóló műsorral gazdagítják ünnepi Istentiszteleteiket.

Csoportok

Lórántffy Zsuzsanna Női Kör

Lórántffy Zsuzsanna hívő fejedelemasszony nevét viseli a Női Kör, amely a gyülekezet első évtizedei óta szolgálja Isten népét e falakon belül. Amint névadójuk, ők is sokoldalúan támogatják gyülekezetüket. Példáját követve nőtestvéreik is igyekeznek ellátni mindenféle házi és konyhai tennivalót gyülekezetükön belül és szolgálatra készen állni beteglátogatásban, gyermeknevelésben, s nem utolsósorban a szükséges anyagi javak előteremtésében. Gyűléseiket havonta egyszer, illetőleg az általuk lebonyolított rendezvények előtti vasárnapon tartják.

Vasárnapi Iskola

A Vasárnapi Iskola régi keletű, zászlaját ugyancsak a gyülekezet megalakulása utáni első években bontotta ki. Az alapítóktól kezdve, Dombi Dénessel és nevelőtársaival folytatva tanítóik a mai napig is mindig önzetlenül és fáradhatatlan szeretettel tanítják kicsinyeiket, akik ünnepi alkalmakkor műsorral hozzák a gyülekezet elé tiszta gyermeki szívük kezdődő-érlelődő hitét. Belőlük váltak és válnak majd a konfirmáló fiatalok és a terheket, kereszteket is hordozni tudó oszlopok Isten anyaszentegyházában.

Vasárnapi gyermekfelügyelet

Hitoktatóikkal egyetértve szervezik a Vasárnapi Iskola mellett működő vasárnapi gyermekfelügyeletet azon 4 évnél fiatalabb kisgyermekeik részére, akiket szüleik már elhoznak a templomba, de még túl fiatalok a nagyobbakkal együtt való hitoktatáshoz.

Gyermekkönyvtár

Annak érdekében, hogy továbbra is az egész nevelői munka magyar anyanyelvünkön folytatódhassék, kis könyvtárat hoztak létre kimondottan gyermekeknek és ifjaknak való könyvekből.

Gyermekadakozás

Tekintettel arra a rendkívül örvendetes tényre, hogy a Vasárnapi Iskola munkája tovább erősödött, hitoktatóik elérkezettnek látják az időt arra, hogy gyermekeik a gondoskodás e komoly és egész életre szóló felelősségét is megszokják, megtanulják. A szülők egyetértésével ezentúl ők is adakozhatnak majd a maguk gyermekistentiszteletén, természetesen olyan szabadon, mint a "nagyok": csak az adakozik és annyit, amennyit jókedvvel és önként odaszántak szüleik. Annak érdekében, hogy az esetleges félreértéseket, netán megbotránkozásokat megelőzzék, kérik a Testvéreket, olvassák el, miként használta fel Jézus egy gyermek öt árpa-kenyerét és két halát (Jn 6,9), hogy azt megsokasítva megvendégelje a többezres felnőtt sokaságot, akik kimentek utána a Tibériás-tó partjára, hogy hallgassák tanítását (Jn 6,1-14). Emellett több környékbeli gyülekezettel is felvették a kapcsolatot és megkérdezték az ő szokásaikat és tapasztalataikat. A gyermekek és ifjak önkéntes és jókedvű adakozása ismert és megszokott gyakorlat, több templomban hosszú évtizedekre visszamenő hagyománya van. A befolyt adományokat maradéktalanul a gyermekmunkára fordítják, de azon a "hasznon" felül, ami majd szemmel is látható lesz íly módon - például a Kisteremk állapotjavulásán -, még értékesebb lesz az az életre szóló felelősségvállalási és felelősséggyakorlási tudat, ami már most beivódik a kicsikbe és felnőtt életükben komolyabbá teszi majd őket.

Ólomüvegező Kör

Ólomüvegező szakkörük annak érdekében alakult, hogy a gyülekezet ügyeskezű ifjai ne csak jókedvvel, de hasznosan is együtt tölthessék szabadidejük egy részét. Kis ajándéktárgyaktól kezdve a komolyabb vállalkozásokig sok mindent megalkottak ólomüvegből, ami a templommal, vagy pedig vallásos életükkel kapcsolatos. A templom felújításakor kicserélt ablakok új mintázata is őket dícséri.

Cím: Keleti 69-ik utca 344. szám, New York, NY 10021, USA
(Az Első és a Második Sugárút között)

Telefon (Lelkészi Hivatal): 00-1-212-734-5252
Fax:                               00-1-212-734-4803
Házgondnokság:             00-1-212-288-1345

E-mail: lelkipasztor@hotmail.com, templom@telocity.com

Honlap: http://www.ny69ref.org


Kereshet név, földrajzi fogalom, foglalkozás, hobbi alapján!
Irjon nekünk! - Impresszum - Médiaajánlat - Súgó